Свикване на Общо събрание на ТУ-София на 24.10.2019 г.

Общото събрание на Техническия университет - София ще се проведе на 24.10.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Аулата на "Висше училище по телекомуникации и пощи" с
ДНЕВЕН РЕД:
1.Годишен доклад на Ректора на ТУ - София за периода ноември 2018 - октомври 2019 г.
2.Годишен доклад за дейността на Контролния съвет за периода ноември 2018 - октомври 2019 г.
3.Провеждане на избори за мандат декември 2019 - ноември 2023 г.:
3.1. Избор на председател и зам.-председател на Общото събрание;
3.2. Избор на ректор;
3.3. Избор на членове на Академичния съвет;
3.4. Избор на членове на Контролния съвет.Кандидатури за ректор, за членове на Контролния съвет, за членове на Академичния съвет, за председател и зам.-председател на Общото събрание

Мандатни програми на допуснатите кандидати за ректор:       

                 1. проф. д-р инж. Димитров Любомир Ванков – МФ
                 2. проф. д-р инж. Колев Валентин Генов – ЕФ
                 3. проф. дтн. инж. Кралов Иван Младенов – ФТ
                 4. проф. д-р инж. Наков Огнян Наков – ФКСТ
                 5. проф. дтн. инж. Панов Веско Крумов – МФ
4. Разни
4.1. Обсъждане на изменения в правилниците на ТУ - София;

Предложения за промени в правилници на ТУ-София, приети от Комисията по промени в правилниците за внасяне за обсъждане на Общо събрание на ТУ-София на 24 октомври 2019 г.
 4.2. Други
Общото събрание на Техническия университет - София се свиква на основание на чл. 10, ал. 1 и ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Технически университет - София.

2019-11-14