Продължава записването за магистърски програми в отделните факултети на Техническия университет-София

Техническият университет-София продължава да записва студенти за магистърски специалности. Приемането на студентите при преминаване от образователно-квалификационна степен "бакалавър" в образователно-квалификационна степен "магистър" за една и съща специалност се извършва по факултети с конкурс по документи. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал. Състезателният бал се изчислява по точкова система. За местата по държавна поръчка по отделните специалности, могат да кандидатстват само завършилите ОКС "Бакалавър" по съответната специалност. За платено обучение, могат да кандидатстват само студентите, които имат успех не по-малко от "ДОБЪР" от дипломата за завършена степен на висшето образование. Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи. Обучението на магистри, завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, започва с изравнително обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Когато приравнителните изпити на кандидата са по-малко от 6, той се обучава по индивидуален учебен план, без изравнително обучение. Броят, видът на дисциплините и продължителността на изравнителното обучение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност. Изравнителното обучение е платено, а записването за него се извършва по факултети чрез конкурс по документи. След успешно завършване на изравнителното обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри. Кандидатите, които не притежават диплома за ОКС "магистър", може да кандидатстват за свободните (незаети) места по държавна поръчка в съответната магистърска специалност. Цялата информация за всички магистърски програми в отделните  факултети на ТУ-София може да видите тук или в студентските канцеларии на съответните факултети.

2020-07-15