Публична защита на проф. д-р инж. Иван Кралов за придобиване на научна степен „Доктор на науките“Днес, 25.07.2019 г. от 14:00 часа в Библиотечно-информационния център на ТУ–София се проведе публична защита на проф. д-р инж. Иван Кралов за придобиване на научна степен „Доктор на науките“.  Дисертационният  труд на тема  „Синтез на нови акустични екрани за автомобилен и релсов път“ е в професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“, научна специалност „Приложна механика“. Разпространение, поглъщане и отразяване на звуковата енергия чрез транспортни акустични екрани, синтезиране на нова транспортна акустична преграда с намалено влияние на отразения шум и възможности за преобразуване на звуковата енергия в електрическа са темите, изследвани в дисертацията и техните практически реализации. Дисертационният  труд има три научни и три приложни приноса и два патентовани иновационни „Полезни модели“ в Патентното ведомство.

Честито,  проф. Кралов!

2020-07-15