Виртуално и физическо протопиранеВиртуално и физическо протопиране бе темата на дисертация, която защити проф. д-р инж. Георги Тодоров, Декан на Машинно –технологичен факултет в Техническия университет - София за получаване на научната степен-доктор на науките. Председател на журито бе проф. д-р инж. Любомир Димитров. 
Професионалното направление е машинно инженерство, а научната специалност - Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране.
Ето и научната новост, събрана в няколко реда:
Днешните индустриални и инженерни процеси се определят от цялостната дигитална трансформация. Този нов свят на свързаност и дигитализация изисква и нови инженерни и технологични решения за новата реалност на дигиталната икономика, иновациите, дигиталните пазари и промените в бизнес моделите. Това включва създаване стратегия за дигитална трансформация, нови умения и експертизата на хората, занимаващи се в тази област. Все по-активно се използват технологични решения за обмен на данни, на знания, на анализ на големи обеми данни, на роботизация, на 3D виртуално изграждане и адитивни методи за производство, на персонификация на продуктите, на виртуални симулации на процеси, продукти и системи, на дигитални близнаци и кибер-физични системи и особено на системи с елементи на изкуствен интелект. Всички тези нови технологии изискват нови знания за процесите на дефиниране, развитие, валидация, индустриализация, производство, поддръжка и рециклиране на продуктите в техния жизнен цикъл. 
Важна е и практическата приложимост:
Най-ефективният подход за намаляване на инвестиционните и пазарните рискове на създаваните иновации е процесът на изграждане на прототипи на най-ранните възможни етапи с използване на методите и средствата на виртуалното инженерство. В работата е разработена методологична последователност при концепиране и проектиране на сложни системи, включително за създаване на импланти. Предложените методи и подходи са с пряка практическа приложимост, апробирана в редица индустриални и изследователски проекти, някои от които са представени в работата.

Честито проф. Тодоров!
 

2020-07-15