Ректорът на ТУ-София чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Михов поздрави участниците в конференцията ICEST/ International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies / - 2019

 


 
 
Тази година домакин на конференцията ICEST - International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies  - 2019 бе факултетът по технически науки на университета „Свети Климент Охридски“ – Битоля.  Конференцията се  проведе от 27-ми до 29-ти юни в град Охрид.  В нея участваха учени от  14 страни, представените доклади бяха 103  от 252 автори. Конференцията бе открита от  Ректора на университета „Свети Климент Охридски“ – Битоля проф. Сашо Коруновски. Приветствие към участниците отправиха  Ректорът на Техническия университет – София чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов,  председателят на конференцията от македонска страна – проф. Митко Костов,  председателят от българска страна – доц.  д-р инж. Калин Димитров и председателят от сръбска страна – проф. Небойша Донч
ов от факултета по електронно инженерство на  университета на Ниш в Сърбия.  Изнесените доклади предизвикаха оживен интерес  и дискусии по актуалните за нашето съвремие теми в областта на информатиката, комуникациите, енергийните системи и технологии.2019-07-04