ТУ-София, доц. д-р инж. Бойко Гигов: инженерното образование ще продължи да е ключово за стабилизирането и развитието на страната


Нашите конкретни задачи за бъдещото развитие на инженерното образование се изразяват в задълбочаване и разширяване на контактите с аналогични факултети на чуждестранни университети, по-тясна връзка с потребителите на кадри с цел актуализиране на учебните планове и програми според изискванията на бизнеса и привличането им като спонсори и дарители, активно участие в национални и международни образователни и научни проекти, като един от източниците за усвояване на допълнителни финансови средства, необходими за непрекъснато стимулиране на преподавателите и служителите и модернизиране на материалната база на факултета.

Прочетете интервюто с 
доц. д-р инж. Бойко Гигов тук.

Инженеринг ревю, 15.09.2016г. 

2018-07-02