Европейската лаборатория за педагогически изследвания и обучениe, фокусирано върху студента (ELaRA), част от проекта EUt+, организира трето лятно училище в Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската лаборатория за педагогически изследвания и обучениe, фокусирано върху студента (ELaRA), Работен пакет 3Задача 3.4  към проекта Европейски Технологичен Университет (EUt+) организира третото лятно училище на тема Circular Pedagogy to Transform Education – In, Between and Beyond Disciplines in the Light of Student-Centred Learning”.

 

 

Събитието ще се проведе в хибриден формат (в УСОБ „Лазур” – гр. Созопол и в платформата ZOOM) в четири последователни дни (01, 02, 03 и 04 юни 2023) и ще представи опита на преподаватели, изследователи, докторанти и студенти от университетите, участващи в проекта, по дискутираната тематика. Целта е да се провокира дискусия, обмен на мнения и добри практики, както и да се предостави свободен форум за популяризиране на вижданията и нагласите на студентите и докторантите в контекста на обучението, ориентирано към обучаемия.

По време на събитието ще се направи  преглед на постиженията в съвместната проектна и публикационна дейност на партньорите за изминалата година. Специално внимание ще се отдели на въпроса за по-нататъшното осмисляне на преподавателския опит, придобит в дигитална среда, споделянето и прилагането на добри практики, както и на предлагането на работещи решения за устойчивото им интегриране, водещи до разработването на нови или усъвършенстването и адаптирането на вече познати педагогически и методически модели, базирани на дигиталните технологии и изкуствения интелект като неотменима част от педагогическото взаимодействие през 21-ви век. Вярваме, че по този начин ще се осигури необходимата приемственост между минали постижения, знания и опит, от една страна, и бъдещи научни изследвания – от друга.

Тематичният обхват на събитието се концентрира върху редица актуални въпроси, като връзката между традиционната и иновативната педагогика (A New Educational Model, Circular Pedagogy, трансдисциплинарен подход), усъвършенстването на кръга от компетентности на преподавателския състав, интернационализацията на обучението, мястото на докторанта в съвременния обучителен и научноизследователски процес, иновативното и прагматичното в противовес на традиционното и теоретичното в дигиталния век и др. Посочените въпроси ще бъдат дискутирани под формата на презентации, кръгли маси и работни групи.

Форумът е отворен за всички, които се интересуват от разглежданата тематика – преподаватели, изследователи, докторанти, студенти и др.

Работният език е английски. В линка по-долу ще намерите програмата на събитието и линк за регистрация. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ЧАСОВЕТЕ В ПРОГРАМАТА СА В ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКО ВРЕМЕ (СЕТ).

Ще се радваме, ако се присъедините към събитието, споделяйки вашите виждания и опит!

Линкът за събитието в платформата ZOOM e:

Topic: 3-rd ELaRA Summer School "Circular Pedagogy to Transform Education", Sozopol, BG, 1-4 June 2023

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86219189371?pwd=aDhRT1k3TjhwMmFBUHlLMkNVNkhodz09

Meeting ID: 862 1918 9371

Passcode: 223741

Вижте поканата и програмата на третото лятно училище в Созопол

 

Последвайте ни 

2023-05-25