Презентационни събития за осъществяване на връзка между студенти и работодатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25.04.2023 г. (вторник) от 13:45 ч. в учебен блок 2, зала 2140, 26.04.2023 г. (сряда) от 13:45 ч. в учебен блок 1, зала 1152, 26.04.2023 г. (сряда) от 19:00 ч. в  учебен блок 8, зала проф. Цветан  Лазаров и 27.04. 2023 г. (четвъртък) от 11:30 ч. в учебен блок 12, зала 12601 ще се проведат презентационни събития за осъществяване на връзка между студенти и работодатели. Целите на събититята са да се създаде „мост“ между студентите и работодателите в България, да се провокират условията за пряк контакт и да се стимулира връзката между тях. Събитията се организират в изпълнение на Проект № ВС05М20Р001-2.016-0028-С01, „Модернизация на висшите училища: Технически университет – Варна, Технически университет – София, Технически университет – Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, финансиран чрез Операционна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ.

 

Последвайте ни2023-04-25