Дарителска инициатива 100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън“Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" в сътрудничество с Американска фондация за България, САЩ обявяват конкурс за 25 стипендии "Гипсън" по 2,500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат материални затруднения, записани в първи курс на университети в България през учебната 2022-2023 година 

Основни изисквания към кандидатите:

•         Да са студенти в първи курс през учебната 2022-2023 г;

•         Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;

•         Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;

•         Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;

•         Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.

Документите за кандидатстване можете да донесете във Фондацията или да ги изпратите и по пощата/куриер на адреса на Фондацията (бул. "Цариградско шосе" № 113А, гр. София 1784) с клеймо не по-късно от 24 ноември 2022 г.

Една уникална и значима проява на гражданското общество, която в широк мащаб е адресирана и към социалната, и към сферата на развитие на потенциал на младите хора чрез образование. По волята на частен дарител от САЩ (сем. Нели и Робърт Гипсън), в сътрудничество с Американската фондация за България, със седалище в Ню Йорк, през 2004 успяхме да осигурим средства за 25 стипендии за първокурсници в български ВУЗ, редовно обучение, държавна поръчка. По предложение на дарителите стипендията на един студент от учебната 2020-2021 година 2,500 лева за цялата академична година. И през тази година ще подкрепим 100 студенти, от които 25 първокурсници. Броят на изплатените вече стипендиии през предишните академични години заедно с новоизбраните по тази програма е над 1500, като 100 от стипендиантите ще получават средства през 2022-2023 учебна година. Общата сума предоставена от сем.Гипсън до сега е над 2 700 000 лева.

Kонкурс за 25 стипендии "Гипсън" за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности

Правилник за провеждане на конкурса

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.       Да са приети за студенти в първи курс за учебната 2022-2023 г;

2.       Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;

3.       Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;

4.       Да имат успех от завършеното средно образование не по-нисък от много добър 4.50;

5.       Да имат успех от кандидатстудентските изпити не по-нисък от много добър 4.50;

II. Необходими документи:

1.       Молба формуляр

Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на личните данни

Копие от дипломата за завършено средно образование;

2.       Документ (уверение) за приемане в български университет (че студентът е записан редовно) с указан успех от приемните изпити;

3.       Документ за доходи на всеки от родителите/настойниците от трудови правоотношения.

(Издава се от местоработата. Удостоверението трябва да съдържа информация за изплатените суми за минимум последните 6 месеца)

4.       Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и на неговите родители.

(Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене и е безплатно. Удостоверението трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2021 година или да пише, че няма данни за такива доходи)

5.       Декларация, собственоръчно написана и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходимо да се заверява нотариално).

III. Срок за подаване на документите:   до 24 ноември 2022 г.

Място на подаване:    Фондацията, София, бул. "Цариградско шосе" № 113А

или по пощата на хартиен носител (важи клеймото)

(Документите се подреждат по описания в точка II ред).

ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ НЕ СЕ ПРИЕМАТ

Експертна комисия от представители на Фондацията, представители на Американската Фондация за България, сем. Гипсън и представители на академичните среди разглежда документите, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по академични постижения и материални възможности и определя стипендиантите.

За учебната 2021-2022 година стипендията е в размер на 2,500 лв. годишно (250 лв. месечно и е осигурена за 10 учебни месеца -- от 1 октомври 2021 г. до 31 юли 2022 г., включително). Изплаща се на два пъти по 1,250 лв. в началото на съответния семестър след представяне на изискваните документи.

В края на всеки учебен семестър стипендиантите представят уверение за успеха си, който не трябва да е по-нисък от много добър 4.50, след което стипендията им се подновява (изплаща).

Стипендията не се изплаща за текущия семестър, ако студентът:

•         не е взел всички полагащи се изпити;

•         не е представил уверение за успех;

•         има успех по-нисък от много добър 4.50;

•         не е предоставил информация за променени данни за контакт (телефон, адрес или имейл).

Стипендията може да бъде прекратена, ако в рамките на три последователни семестъра даден стипендиант:

•         не е взел всички изисквани изпити;

•         не е представил уверение за успех;

•         има успех по-нисък от много добър 4.50;

•         не е предоставил информация за променени данни за контакт (телефон, адрес или имейл).

Стипендиите са с намерението да продължат до завършване на бакалавърска степен, при наличие на средства и при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник.

Последвайте ни на2022-11-17