1-st EUt+ ELaRa Conference “Technologies and Techniques to Support Sustainable Education in the Academic Sphere”, организирана от Техническия университет – София и Технологичния университет в Дъблин
Департаментът за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика, при ТУ – София, организира научно-педагогическа конференция на тема Технологии и техники за подкрепа на устойчивото образование в академичната сфера (“Technologies and Techniques to Support Sustainable Education in the Academic Sphere”), която ще се проведе в ТУ - София на 14 и 15 декември 2022.

Тазгодишното издание на научното събитие се организира съвместно с нашите партньори по проекта EUt+ от Технологичния университет в Дъблин (TU – Dublin) и е част от инициативите на Лабораторията за педагогически приложни изследвания и обучение, фокусирано върху студента (ELaRa), част от проекта „Европейски технологичен университет (ЕUt+)”. То си поставя за цел да инициира и промотира един плодотворен диалог между преподаватели, студенти, докторанти, учени и изследователи, като се стреми да се превърне в свободен форум за популяризиране на мненията и вижданията на студентите и докторантите в контекста на устойчивото развитие и подхода, ориентиран към обучаемия.

Специално внимание ще се отдели на въпроса за по-нататъшното осмисляне на преподавателския опит, придобит в дигитална среда, споделянето и прилагането на добри практики, както и на предлагането на работещи решения за устойчивото им интегриране, водещи до разработването на нови или усъвършенстването и адаптирането на вече познати педагогически и методически модели, интегриращи дигиталните технологии като неотменима част от педагогическото взаимодействие през 21-ви век. Вярваме, че по този начин ще се осигури необходимата приемственост между минали постижения, знания и опит, от една страна, и бъдещи научни изследвания – от друга.

Тематичният обхват на събитието се концентрира върху редица актуални въпроси, като връзката между традиционната и иновативната педагогика, мястото на докторанта в съвременния обучителен и научно-изследователски процес, иновативното и прагматичното в противовес на традиционното и теоретичното в дигиталния век и др.

Форумът е отворен за всички, които се интересуват от разглежданата тематика – преподаватели, студенти, докторанти, учени и др.

Повече информация вижте тук

Последвайте ни на 

2022-11-11