Докторантска стипендияОт 2012 г. финансова група Карол връчва стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област. Със създаването на фондация Карол Знание, в началото на 2018 г. стипендията вече се предоставя от фондацията.

Годишна стипендия в размер на 10 000 лв.

Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 10 000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

Изисквания към кандидатите

  • Да са български граждани;
  • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си;
  • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

Тематични области:

  • Естествени науки;
  • Технически науки;
  • Медицински науки.

Документи за кандидатстване:

  • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
  • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
  • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;

Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;

Списък на публикации, ако има такава.

Процедура и срокове

Срок за кандидатстване  – 1 декември 2022 г.

Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg;

Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;

Период на получаване на стипендията: февруари – ноември, на десет равни месечни вноски.

За повече информация вижте тук
 

 

 

Последвайте ни на2022-11-07