Национален център по мехатроника и чисти технологии

 

През последните години усилено се изгражда съвременна научна инфраструктура в съответствие с Националния план за развитие „България 2030“, която ще осигури пълноценното участие на страната в Европейското научноизследователско пространство и постигане на икономическо и социално развитие. Тази инфраструктура не само стимулира провеждането на висококачествена изследователска дейност, но допринася и за задържане на висококвалифицирани кадри в страната, привличане на млади учени и стимулиране на международното сътрудничество.

Първият от трите кампуса – Кампус „Студентски град“ на „Националния център по мехатроника и чисти технологии“, изграден на територията на ТУ – София, е вече факт: 

Съгласно Националната програма за развитие „България 2030“, основна цел на научната инфраструктура на България е да стимулира и ускори процеса на разработване и внедряване на иновации в отделните сектори на икономиката, като ключова роля имат образователните институции, научните центрове, индустрията и връзката между тях.

Част от реализирането на тази програма е създаването на  Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК). Технически университет – София е част от три новосъздадени Центъра за върхови постижения и два Центъра за компетентност. Тяхна основна задача е да допринесат за насърчаване на приложните изследвания и разработки, за внедряването им в индустриалното производство и най-вече за комерсиализацията и превръщането им в пазарни продукти с висока добавена стойност.

  • ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“
  • ЦВП „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“
  • „Наследство БГ“  ЦВП
  • Център за компетентност по „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. (гр. Пловдив)
  • Център за компетентност “MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“

Дейността на Центровете за върхови постижения и на Центровете за компетентност ще допринесе за развитието на икономиката, базирана на знанието, както и за изграждане на научна инфраструктура и капацитет за справяне със значими обществени и икономически предизвикателства.

Последвайте ни на 

2022-10-26