Магистърско обучение във ФКСТ
Магистърското обучение във ФКСТ, организирано от катедра „Компютърни системи“ се провежда по специалностите:

Магистър-инженер „Компютърно и софтуерно инженерство“ – едногодишно обучение

Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен от всички професионални направления от област: 5. „Технически науки”, 4.5 „Математика”, 4.6 „Информатика и компютърни науки”.

  • Обучението трае 1 година (2 семестъра);
  • Има държавна поръчка и платено обучение.

 

Магистър-инженер „Компютърно и софтуерно инженерство“ – двугодишно обучение

Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен по специалности от професионални направления в области 4.1 „Физически науки” и 9. „Отбрана”.

  • Обучението трае 2 години (4 семестъра);
  • Платено обучение.

Магистърската специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ има за цел да задълбочи и разшири познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение. Студентите придобиват знания в разнообразни аспекти на съвременните тенденции на развитие на компютърното и софтуерно инженерство и усъвършенстват умения, изисквани от днешния конкурентен пазар на труда.

 

Магистър-инженер „Графичен и web дизайн“ – едногодишно обучение

Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен от всички професионални направления от област: 5. „Технически науки” и 8. „Изкуства”

  • Обучението трае 1 година (2 семестъра);
  • Платено обучение.

Магистърската специалност „Графичен и уеб дизайн“ се осъществява в партньорство с Катедра „Инженерен дизайн“ на Машиностроителен факултет и има за цел да разшири познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската им степен на обучение. Студентите придобиват знания както за съвременните тенденции на развитие на софтуерните и в частност уеб технологиите, така и придобиват основни познания в областта на дизайна и развиват креативността си.

Информация за контакт:

http://cs.tu-sofia.bg/

Канцелария на катедра „Компютърни системи“: каб. 1441, тел. (02) 965-2484,

маг. инж. Ирина Георгиева, e-mail: irina@tu-sofia.bg

 

Магистърското обучение във ФКСТ, организирано от катедра „Компютърни технологии и приложно програмиране“ се провежда по специалността: 

Магистър-инженер „Компютърни технологии и приложно програмиране“– едногодишно обучение. 

Предназначена е за завършили бакалавърска и/или магистърска степен от всички професионални направления от област: 5. „Технически науки“, 4.5 „Математика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки”.

  • Обучението трае 1 година (2 семестъра)
  • Платено обучение.

Обучението включва четири задължителни дисциплини и шест избираеми дисциплини. Фундаменталната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителните дисциплини „Софтуерно инженерство”, „Софтуерни архитектури и шаблони”, „Валидация и верификация на програмни системи” и „Разпределени системи и приложения”. Задължителните дисциплини осигуряват необходимите за всеки инженер фундаментални знания и модели за създаване на компютърни приложения, за ръководство на проекти в тази предметна област и за оценка на качеството на съществуващи компютърни приложения и системи.

Информация за контакт:

http://pct.tu-sofia.bg/

Канцелария на катедра „Програмиране и компютърни технологии“: каб. 2300 В,

тел.: (02) 965-2078,

маг. инж. Стефанка Станкова, тел.: 0895-589-587, e-mail: steffi_tst@tu-sofia.bg

 

Вижте информация за магистърското обучение във ФКСТ тук 

 

 

Последвайте ни на2022-10-26