Магистърски програми в Стопанския факултет на ТУ-София

Магистърска специалност „Индустриален мениджмънт“

Тя е с продължителност 1 или 2 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в редовна и задочна форма на обучение, както и на английски език.

Инженерните знания и умения, получавани паралелно с икономическите и впоследствие надградени с управленски такива, са най-сигурният гарант за това, че тук се подготвят специалисти с обширен спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят.

Едногодишното обучение по специалността е насочено към завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по същата специалност, по специалности от област на висше образование 5 “Технически науки” и по специалности от професионални направления 3.4 „Социални дейности“, 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, 3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“, 4.5 „Математика“ и 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

Двугодишното обучение по специалността е за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по други специалности, извън посочените по-горе – тези от професионални направления 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“; 3.2 „Психология“; 3.3 „Политически науки“; 3.6 „Право“; 3.9 „Туризъм“ и 4.1 „Физически науки“ и области на висше образование 6 „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и 9 „Сигурност и отбрана“.

В рамките на специалността студентите избират една от следните 3 магистърски програми:

  • - Производствен и операционен мениджмънт;

- Мениджмънт на маркетинга;

  • - Мениджмънт на човешките ресурси.

 

Магистърска специалност „Управление на проекти“

Тя е с продължителност 1 или 2 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в редовна и задочна форма на обучение, както и на английски език.

Основната цел на магистърската програма „Управление на проекти" е обучаемите да придобият знания и умения за научно-методичния апарат на управлението на проекти в различните сфери на: машиностроенето; електротехниката и електрониката; инфор­мационните технологии; транспорта и инфраструктурата; научноизследователските проекти; програми и проекти, финансирани от ЕС и др. под., както и да се запознаят с основните поло­жения, регламентиращи дейността на мениджърите, координаторите и членовете на екипите на проектите.

Едногодишното обучение по специалността е насочено към завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по същата специалност, по специалности от област на висше образование 5 “Технически науки” и по специалности от професионални направления 1.1 „Теория и управление на образованието“, 3.4 „Социални дейности“, 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, 3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“, 4.5 „Математика“ и 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

Двугодишно обучение по специалността е за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по други специалности, извън посочените по-горе – тези от професионални направления я 1.2 „Педагогика“, 1.3 „Педагогика на обучението по...“, 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“, 3.2 „Психология“, 3.3 „Политически науки“, 3.6 „Право“, 3.9 „Туризъм“, 4.1 „Физически науки“, 4.2 „Химически науки“, 4.3 „Биологически науки“ и 4.4 „Науки за земята“, както и тези от области на висшето образование 2 „Хуманитарни науки“, 6 „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, 7 „Здравеопазване и спорт“, 8 „Изкуства“ и 9 „Сигурност и отбрана“.

 

Магистърска специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи”

Тя е с продължителност 1 или 2 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в редовна и задочна форма на обучение.

Специалността е насочена към развитие на умения за изграждане и управление на бизнес информационните системи, работещи в сърцето на всяка фирма. Тяхното придобиване предполага усвояване на знания както в областта на информационните технологии, така и необходимите за всеки мениджър знания в сферата на бизнеса.

Едногодишното обучение по специалността .4.6. „Информатика и компютърни науки“, 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8. „Икономика“е насочено към завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по същата специалност, по специалности от област на висше образование 5 “Технически науки” и по специалности от професионални направления

Двугодишно обучение по специалността е за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по други специалности, извън посочените по-горе – тези от професионални направления 3.1 „Социология, антропология и науки за културата“; 3.2 „Психология“; 3.3 „Политически науки“; 3.6 „Право“; 3.9 „Туризъм“ и 4.1 „Физически науки“ и области на висше образование 6 „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и 9 „Сигурност и отбрана“.

В рамките на специалността студентите избират една от следните 3 магистърски програми:

- Информационно осигуряване на съвременния бизнес;

- Информационни системи за отдалечено сътрудничество;

- Интелигентни системи за бизнес анализи.

 

Магистърска специалност „Мениджмънт в електроенергетиката

Тя е с продължителност 2 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в задочна форма на обучение.

Предназначена е за студенти-инженери и работещи в електроенергийния сектор. Обучението по тази специалност задоволява търсенето на управленски кадри с базова инженерна и солидна икономико-управленска подготовка за сектора на електроенергетиката в България. Придобиват се знания и умения за процесите по производството, преноса и потреблението на електрическа енергия, за развитието на алтернативни енергоизточници, за либерализирания пазар на електроенергия и неговото управление и регулация.

Приемат се завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по специалности от професионални направления 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, 3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“ 4.1 „Физически науки“ и 4.6 „Информатика и компютърни науки“, както и завършилите специалности от областите на висше образование 5 „Технически науки“ и 9 „Сигурност и отбрана“.

 

Магистърска специалност „Технологично предприемачество“

Тя е с продължителност 1 година (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в редовна форма на обучение.

Основната цел на магистърската програма „Технологично предприемачество" е да подготви ново поколение специалисти, които са висококвалифицирани в областта на стартирането и управлението на иновативни и предприемачески технологични предприятия в различните сектори на икономиката. Програмата завършват магистри със задълбочена базова подготовка в областта на мениджмънта, в това число иновационен, продуктов, маркетингов, финансов и стратегически, изцяло ориентиран към предприемаческия бизнес. В резултат на обучението студентите получават приложни знания за прилагане на иновативни бизнес модели, развиват своя предприемачески дух, креативно мислене и инициатива.

Приемат се завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от област на висше образование 5 “Технически науки” и по специалности от професионални направления 4.5 Математика, 4.6 Информатика и компютърни науки.

 

Магистърска специалност „Стопанско управление“ („Бизнес администрация“)

Тя е с продължителност 1 или 2 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в редовна и задочна форма на обучение, както и на английски език.

.малкия и среден бизнесОбучението по специалността дава широкоспектърни познания за управление на бизнес организации, процеси, ресурси, хора, финансови и информационни потоци. Силната страна на завършилите тази магистратура са базовите знания и умения, получени в средата и условията на ТУ - София, надградени впоследствие с икономико-управленски такива, така необходими за създаването и управлението на

Едногодишното обучение по специалността е насочено към завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по същата специалност, по специалности от областите на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки“ и 5 “Технически науки”.

Двугодишно обучение по специалността е за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по други специалности, извън посочените по-горе – тези от области на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“, 6 „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, 7 „Здравеопазване и спорт“ и 9 „Сигурност и отбрана“.

В рамките на специалността студентите избират една от следните 3 магистърски програми:

- Управление на операциите;

- Маркетинг;

- Управление на човешките ресурси.

 

Магистърска специалност „Публична администрация“

Тя е с продължителност 1 или 2 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в задочна форма на обучение.

Обучението по специалността дава широкоспектърни познания за работа в публичната сферата на държавната и местна администрация, административното и информационно обслужване на бизнеса и електронното управление. Силната страна на завършилите тази магистратура са базовите знания и умения по информационните технологии, надградени впоследствие с икономико-управленски такива в публичната сфера и бюджетните организации.

Едногодишното обучение по специалността е насочено към завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по същата специалност, по специалности от областите на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки“ и 5 “Технически науки”.

Двугодишно обучение по специалността е за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" и/или „магистър" по други специалности, извън посочените по-горе – тези от области на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика“, 6 „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, 7 „Здравеопазване и спорт“ и 9 „Сигурност и отбрана“.

В рамките на специалността студентите избират една от следните 3 магистърски програми:

- Административно обслужване на бизнеса;

- Информационно осигуряване на публичната администрация;

-  Митническа и данъчно-осигурителна администрация.

 

Магистърска специалност „Висш Мениджмънт

Тя е с продължителност 1 година (вкл. разработване и защита на дипломна работа) и се предлага в задочна форма на обучение.

Предназначена е за висши управ­лен­ски кадри, завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и/или „Магистър“ от всички области на висшето образование.

Обучението по магистърска програма „Висш мениджмънт“ се различава от типичните академични програми. Предлага високо равнище на подготовка в средата на все по-засилваща се конкуренция във висшите управленски нива на бизнеса и публичната сфера по идеята за интензивно интерактивно обучение, предоставящо знания, които могат чрез практическа работа да бъдат трансформирани в умения за подготовката на висши управленски кадри. 

Поради мултидисциплинарния си характер, тази магистърска програма допълнително надгражда придобитите в практиката мениджърски знания и умения за прилагане на модерни концепции и подходи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище.

 

За повече информация – учебната канцелария на Стопански факултет:

- Кабинет 3233;

- Тел.: 02 965 2704.

 

Последвайте ни на 

2022-10-26