Техническият университет – София разкрива нова специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ с участието на Бош Инженеринг Център София

​​ 

 

​​

 

Целта на новата специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ с участието на Бош Инженеринг Център София е студентите да получат задълбочени знания по компютърни науки и математика, необходими за практически приложения на изкуствения интелект (AI), както и актуални познания за най-новите технологии в областта. Обучението по новата специалност е на български и на английски език.

В обучението ще се включат и експерти от Бош Инженеринг Център София, които ще имат водеща роля в реализирането на специално създадения практически модул в IV-ти курс с фокус „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия“. 

Центърът подпомага и осигурява необходимата обучителна среда и  оборудва изцяло високотехнологична лаборатория на територията на Факултета по индустриални технологии, както и предоставя сензори за автономни превозни средства, изчислителни модули и компютри, изпълнителни механизми и апаратура.

Обучението по специалността е съобразено както с изискванията и нуждите на съвременната индустрия на информационните и комуникационни технологии от четвърто поколение (Industry 4.0) и обхваща най-актуалните средства и дигитални технологии, виртуалното инженерство, интернет и облачни технологии, управлението на инженерна информация, така и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети от Великобритания, Германия, Франция, Италия и др.

Студенти от IV–ти курс имат възможност да провеждат триседмичен преддипломен стаж в Бош Инженеринг Център София.

Специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ с участие на представители на Бош Инженеринг Център София в обучението на студентите е резултат от официално подписаното споразумение за сътрудничество между Техническия университет – София и фирмата. Планираният срок на партньорството е десет години. Специалността е разработена в рамките на изпълнението на проект ИННОТЕХ ПРО № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)" по програма „Модернизация на висшето образование“ към ОП НОИР.

 

Вижте статията „Техническият университет и Бош Инженеринг Център откриха специалност “Интелигентни системи и изкуствен интелект”“ в economy.bg тук

Вижте статията „Технически университет – София и Бош Инженеринг Център София разкриват нова специалност “Интелигентни системи и изкуствен интелект”“ в уеб сайта на BOSCH тук

Последвайте ни на2022-10-26