Започна записването след първо класиране на кандидат-студентите в Техническия университет – София

Всеки кандидат-студент може да види специалността, в която е приет в раздела персонална информация за кандидат-студента. Записването на приетите студенти ще се извършва в срок до 15-ти юли 2022 г., на място в ТУ – София и неговите филиали в Пловдив и Сливен, от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Класираните кандидат-студенти по първо желание се записват в съответния факултет с диплома за средно образование - оригинал и копие, 4 снимки, студентска книжка и лична карта, като преди това трябва да внесат държавната такса за обучение за зимния семестър на учебната 2022/2023 година на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Ректорат) или по банков път.

Класираните не по първо желание, ако желаят, се записват окончателно в специалността, в която са класирани, като подават декларация, че желаят да останат в същата специалност и не участват във второ класиране.

Класираните не по първо желание, които искат да участват във второ класиране, депозират в съответния факултет диплома-оригинал и чакат да бъдат прекласирани във второ класиране. При него те запазват  класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности.

Некласираните кандидат-студенти чакат второ класиране, без да подават никакви документи.

Класирането от втория етап се обявява на 16-ти юли 2022 г., а записването на приетите студенти се извършва в периода от 18-ти  юли 2022 г. до 22-ри юли 2022 г. от 8.30 ч. до 16.30 ч. Резултатите от втория етап на класиране са окончателни.  

След втори етап на класиране се попълват незаетите места, съгласно обявените от ТУ – София условия и ред, а записването на приетите студенти се извършва в периода от датата на обявяването на незаетите места до 16-ти септември 2022 г. в работните дни от 8.30 ч. до 16.30 ч.

При попълване на незаетите места, с предимство се класират кандидат-студенти, успешно издържали съответните конкурсни изпити или матури, които са:

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освидетелствани със 70 и над 70%;

– военноинвалиди и военно пострадали;

– кръгли сираци;

– майки с три и повече деца;

– близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление, и единият от тях е приет.

За същите места могат да кандидатстват и лица, които са положили успешно съответните матури или аналогични конкурсни изпити в други български висши училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище.

Актуална информация за записването в Техническия университет – София вижте тук  и тук

Последвайте ни на2022-10-26