ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ СЪЗДАДЕ НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК
На 14 юни 2022 г. в ТУ – София, филиал Пловдив, тържествено беше открита лаборатория „Интелигентни транспортни системи“ към Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.  На откриването присъстваха доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, зам.-ректор по научна и приложна дейност, проф. д-р инж. Въльо Николов, директор на Технически университет – София, филиал Пловдив, г-н Лъчезар Бакърджиев, зам.-областен управител, г-н Николай Василев, зам.-областен управител, г-н Тодор Чонов, зам.-кмет „Транспорт“, комисар Васил Костадинов, зам.-директор на ОД на МВР – Пловдив, доц. д-р Пламен Цанков, зам.-ректор научноизследователска дейност на Технически университет – Габрово, представители на фирми, доставили оборудването, потенциални потребители на научната информация от новото съоръжение – държавна и общинска администрация, КАТ, научни работници от няколко висши училища.

Създаването на лабораторията е финансирано по проект BG05M2OP001-1.002-0023 към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Директорът на Филиала проф. д-р Въльо Николов заяви в приветствието си, че с новата  лаборатория научните работници са получили солидна техническа подкрепа за по-нататъшно натрупване на знания и възможност да бъдат полезни на българския бизнес и администрация.

Ръководителят на лабораторията „Интелигентни транспортни системи“ проф. д-р Гриша Спасов разказа: „Функциите на нашата разработка са няколко: управление на трафика, снемане на параметри – брой на превозните средства, габарити, тегло, скорост, с която се движат. Има камери, които четат номерата на автомобилите и показват външния им вид. В асфалта са вкопани индуктивни сензори, които засичат скоростта и дават старт на камерите, както и сензори за тегло, измерващи натоварването на осите и на цялото превозно средство. Има и сензори, измерващи геометричните размери на превозните средства – ширина, дължина, височина. Цялата система е много сложна, защото обобщава информация от 3 вида сензори за тегло, 3 вида камери, има и метеорологична станция, измерваща температура, влажност, скорост и посока на вятъра, дебелина на водния филм върху асфалта, точка на замръзване, точка на оросяване, валежи, видимост. На базата на агрометеорологическата информация може да се извади съобщение върху големите екрани на пасарелката, предупреждаващо за рискове. Цялата информация се натрупва в голяма база от данни при нас в университета.“

От досега събраната информация чрез системите за интелигентен контрол на движението се вижда, че сензорите и камерите са засекли и заснели твърде много претоварени моторни превозни средства. Възможностите, които предоставя лабораторията предизвикаха интереса на екипа за видеонаблюдение на полицията. Лабораторията ще си сътрудничи и с Агенцията за пътна инфраструктура.

 

Последвайте ни на2022-10-26