Пролетно събитие „3 в 1“ в ТУ – София
Екипът на Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика, ТУ – София, организира Пролетно събитие „3 в 1“ в ТУ – София с награди за лингвисти, представяне на научно издание и запознаване на академичната общност с дейностите по проект European University of Technology (EUt+). 

На 13.04.2022 в Конферетната зала „Проф. Цветан Лазаров“ в реновирания Блок 8 – Национален център по мехатроника и чисти технологии, ТУ – София, екипът на ДЧЕОПЛ, в присъствието на ректора проф. дн инж. Иван Кралов, награди свои преподаватели и служители за дългогодишната им работа и за приноса им в развитието на Департамента.

На събитието бяха представени две издания на „Техники и технологии в чуждоезиковото обучение и висшето образование“ – Книга 3, 2022, и специалната книжка с абстракти на английски език – Techniques and Technologies in Foreign Language Teaching and Higher Education. EUt+: Ideas, Initiatives, Findings, съставител на които е доц. д-р Ивайло Пеев, отговорен редактор ст. пр. Тодор Тодоров, научен редактор доц. д-р Анета Динева, рецензенти доц. д-р Галя Матева и доц. д-р Весела Славова, преводачи: ст. пр. Бистра Василева и ст. пр. Филип Бозов.

Проф. Иван Кралов поздрави екипа за добре съвършената работа и за инициативата за информиране на научната и широка общественост, чрез организацията на информационно събитие, което представя научно-изследователската и приложна работа на педагозите от Департамента. Сред гостите бяха представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски, МГУ „Св. Иван Рилски“, Химокотехнологичен и металургичен университет, Университет за национално и световно стопанство и Национална Спортна Академия „Васил Левски“, част от които са и автори в научния сборник.

  Доц. Ивайло Пеев накратко запозна аудиторията със задачите, по които работи екипът от ДЧЕОПЛ по Работен пакет 3.4., част от който е The European Laboratory for Pedagogical Action-Research and Student-Centred Learning (ELaRA), а също така и с процеса по списването на изданието. В своето експозе  ст. пр. Тодор Тодоров представи детайли от философията и целите на проекта European University of Technology и темите на проучванията, част от работата на ELaRA: „Ние със задоволство констатирахме че научно-изследователските търсения на нашите български колеги са в пълен синхрон с изследователските приоритети на лабораторията, а именно: създаването на иновативни методи на обучение и образователни модели, фокусирани изцяло върху студента, стимулиране на ученето през целия живот като залог за интелектуалното развитие и израстване на личността, анализ на трансформирането и адаптирането на традиционните педагогически практики под въздействието на пандемичната обстановка, разработването на постпандемични педагогически теории и практики и произтичащите от тях префокусирани гледни точки към образователния процес в новата реалност, отчитане на култорологичния компонент в обучението и култивирането на навици за работа в мултикултурна среда, и не на последно място възприемането на един мултидисциплинарен и трансдисциплинарен подход към преподаването чрез интегриране на широк спектър от технически и хуманитарни науки, защото основополагащият принцип на Европейския технологичен университет е „Технологията е преди всичко човешка”.

Представянето завърши с изказване на ст. пр. Бистра Василева, член на екипа на ТУ в ELaRA: „Участието ми в този забележителен научен диалог с представителите на академичните общности ми даде като цяло един по-широк поглед върху актуалната проблематика на обучението по  чужд език в условията на преподаване и учене в дигитална среда. От особен интерес бяха изследванията, които анализират различните перспективи за използване потенциала на технологиите в образованието,  целящи успешното интегриране на  дейностите на студентите в образователния процес, както и създаването и имплементирането на технически средства, чрез които обучението в дигиталната среда да се развива успешно и да дава положителни резултати“.

Последваха изказвания на рецензентите на изданието доц. Весела Славова и доц. Галя Матева, които споделиха задоволството си от работата по списването на научния сборник и бяха единодушни в оценката си, че поставените цели, още в първата книга, през 2020 – за разширяване на обхвата от теми и привличане на все повече автори от различни академични институции, са постигнати, а научното ниво става по-високо с всяка следваща книга и отправиха пожелания към екипа да продължава все така напред и нагоре.

Във втората част на инициативата с юбилейни златни медали, плакети и грамоти бяха наградени преподаватели лингвисти и служители за дългогодишната им работа към Департамента лично от ректора – проф. Кралов и директора на ДЧЕОПЛ доц. Пеев. Златни отличия за принос в развитието на чуждоезиковото обучение и приложната лингвистика получиха: доц. д-р Анета Динева, ст. пр. Антония Велкова, ст. пр .Анелия Божкова, доц. д-р Галя Матева, ст. пр. Дениза Захариева, ст. пр. Маргарита Атанасова, ст. пр. д-р Райна Монева, ст. пр. Светлана Даскалова, ст. пр. Станка Мурджева, ст. пр. Щиляна Русева-Халачева, с почетни плакети бяха отличени ст. пр. Милена Михова, маг. Емилия Шопова, а почетни грамоти бяха връчени на дългогодишните административни служители - маг. инж. Камелия Василева и маг. инж. Иван Нончев.

Всички присъстващи получиха екземпляр от книжката с абстракти - Techniques and Technologies in Foreign Language Teaching and Higher Education. EUt+: Ideas, Initiatives, Findings. Събитието завърши с тържествен коктейл, на който участниците имаха възможност в неформална атмосфера да дискутират обсъжданите теми в официалната част, да споделят впечатленията си от събитието и да общуват лице в лице след две години на извънредна ситуация, през които не се провеждаха масови събития и общуването се осъществяваше предимно във виртуална среда.     

Последвайте ни на                                                     

2022-04-18