Рамково споразумение за сътрудничество между Техническия университет – София и Българския енергиен холдинг

 


Ректорът на Техническия университет-София проф. дн инж. Иван Кралов подписа Рамково споразумение за сътрудничество с изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) инж. Валентин Николов. Двете страни ще се стремят да насърчат и създадат условия за развитие на съвместни дейности по иновации, приложни изследвания и образование в българския енергиен сектор. Сътрудничеството ще бъде в следните направления: ядрена енергетика, топлоенергетика, електроенергетика, приложна физика, разработване на възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника, енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти, компютърни науки, информационни технологии в индустрията, мениджмънт и бизнес информационни системи, подобряване на информационното осигуряване на научноизследователската дейност и внедряване на иновативни енергийни технологии. За тази цел ще бъдат създадени работни групи по иновационни проекти, свързани с развитието на научноизследователски направления и дейности. „Трябва постепенно да осигурим плавен енергиен преход към повишаването на дела на чистата и нисковъглеродната енергия и други възобновяеми източници. Експертизата на Техническия университет – София е много важна и полезна за осъществяване на националните и международни проекти“, каза изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов. Проф. Иван Кралов допълни, че кадрите завършили университета са много търсени и отлично подготвени, разказа за участието в структурирането и дейностите на Европейския технологичен университет и за бъдещата подготовка на студентите в Техническия университет – София, които ще могат да учат два семестъра в европейски университети и да придобиват европейски дипломи в много учебни направления. Той подчерта значителния брой реализирани проекти в университета, които доближават образованието до много световни технологии и практики и дават самочувствие на студентите  за тяхната високоперспективна професионална реализация. И двамата бяха единодушни, че чрез взаимно сътрудничество трябва да бъде организирано и постигнато развитие и модернизиране на системата на научните изследвания и новите технологии в областта на енергетиката, за да се привлекат и задържат млади и водещи учени и да се развие научноизследователската база и лабораторна инфраструктура. Необходимо е също така да се осигурят стажове и практики в обектите на БЕХ и дъщерните му дружества, да се подпомага кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и да се реализират менторски, магистърски и докторски програми.


Последвайте ни на2021-10-12