Насоки за откриване на учебната година в Техническия университет – София по факултети

Във връзка със Заповед № 2493/17.09.2021 г. на Ректора на ТУ – София в частта й относно откриването на учебната 2021/22 година по факултети, следва всеки факултет да организира церемонията си в съответствие с приложимите противоепидемични мерки на МЗ.

Съгласно т. 3 от Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на МЗ провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 m и носене на защитни маски за лице от всички участници.

Препоръчваме церемониите по откриване да се проведат в зали в съответствие с гореописаните ограничения. Например, присъстващите студенти да се разделят на групи от максимум 30 души по зали при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 m и носене на защитни маски за лице.

Последвайте ни на2021-09-21