Създаден е персонален гръбначен имплант в Техническия университет - София
В лаборатория „3D/CAD/CAM технологии за имплантологията“ към проект “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, процедура BG05M2OP001-1.001, екипът, под ръководството на проф. дн инж. Георги Тодоров, съвместно с екипа на проф. д-р Николай Габровски, д.м.н., успешно създадоха спинален имплант, заместващ компрометиран прешлен в лумбалната област на гръбначния стълб. Проектирането и изработването на импланта беше изцяло извършено от екипа на лабораторията за изключително кратки срокове, поради спешния клиничен случай, като за създаването му беше използвано наличното оборудване към нея. Дизайнът на импланта е съобразен с индивидуалния случай, като за персонализирането му е използван файлът от компютърната томография на пациента. Материалът на импланта е сертифицирана за медицински цели титаниева сплав (Ti6Al4V). След почти 12-часова операция, имплантът е поставен от екипа, ръководен от проф. д-р Николай Габровски, д.м.н., началник на клиниката по неврохирургия към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Разработката е осъществена по развитата методика във връзка с проект № ДН 17/23 „Изследване и развитие на методи и средства за бързо дигитално изграждане и бързо материализиране на персонализирани ИМпланти чрез хибридни ТЕХнологии – ИМТЕХ“.

    

Начални данни от CT (компютърната томография)

 

  

3D модел на импланта

 

 

3D модел на импланта с реконструираните прешлени и временна конструкция

 

 

  

Окончателен вид на импланта

 

 

Проф. д-р Николай Габровски, д.м.н.

 

 

Последвайте ни на 


 

2021-07-28