В Техническия университет – София се проведе тест по математика за прием в бакалавърските специалности
На 03.07.2021 г. от 9:00 до 13:00 часа в Техническия университет - София, във Филиал Пловдив и Инженерно-педагогическия факултет – Сливен се проведе редовният тест по математика за прием в над 30 бакалавърски специалности. В присъствието на проф. д-р инж. Любомир Димитров, зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, проф. д-р инж. Георги Венков, зам.-ректор по академичен състав и координация, доц. д-р инж. Георги Ангелов, директор на дирекция „Информация и връзки с обществеността“ и маг. инж. Силвия Бориславова, началник на „Учебен отдел“ кандидат-студентите Габриела Йорданова Георгиева от София и Мартин Теодоров Миланов от Стара Загора изтеглиха вариант № 1. Кандидатите, явили се на днешния тест по математика са над 400. Проф. д-р инж. Любомир Димитров, поздрави кандидат-студентите за избора им да учат във водещото техническо училище в страната и пожела успех на всички. Тази година Техническият университет – София вече проведе три предварителни теста по математика, на които се явиха 1930 кандидат-студенти.

Предстоят редовните изпити по „Рисуване“ и „Композиция“, с оценките от които се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”, съответно на 04.07.2021 г. и 05.07.2021 г. от 9:00 часа в ТУ – София. На 05.07.2021 г. от 9:00 часа са изпитите по немски език, английски език и френски език, необходими за прием във чуждоезиковите факултети - те ще се проведат в ТУ – София и Филиал Пловдив (само английски език).

Всички тестове и изпити се провеждат присъствено при спазването на противоепидемичните мерки за ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус).

Срокът за приемането на документи за кандидатстване без явяване на изпит е до 08.07.2021 г.  Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 10.07.2021 г.

Приетите за студенти на първо класиране се записват в периода от 12.07.2021 г. до 16.07.2021 г. по специалности всеки ден от 08:30 ч. до 16:30 ч.

Класираните кандидат-студенти по първо желание се записват окончателно в съответната специалност с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта в определения срок, като преди това внасят държавната такса за обучение за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Ректорат).

Класираните не по първо желание оставят в съответния факул­тет диплома-оригинал и чакат да бъдат прекласирани във второ класира­не. При него те запазват класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности. Ако желаят, се записват окончателно в спе­циалността, в която са класирани на първо класиране, като подават декларация, че желаят да останат в същата специалност и не участват във второ класиране.

Некласираните кандидат-студенти чакат второ класиране, без да подават никакви документи.
 


Последвайте ни на 

2021-07-15