​Ректорът на Техническия университет – София въвежда нови мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

На основание чл. 32, ал. 1,т. 1 от ЗВО и с цел ограничаване разпространението на COVID-19  (коронавирус) Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов със своя Заповед от 26.05.2021 г. нареди: 

1. В периода от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 година учебният процес в ТУ-София се провежда чрез отдалечена присъствена форма в електронна среда. За по-добра функционалност се допуска преподавателите да водят учебни занятия и извън работните си места. Изключения се допускат при обоснована необходимост след писмено разрешение от ресорен зам.-ректор.

2. Държавните изпити и защити на дипломни работи се провеждат присъствено при спазване на въведените национални противоепидемични и ограничителни мерки.

3. За периода посочен по т. 1 се допуска заседанията на научните журита и на първичните и основните звена да се провеждат и присъствено при спазване на въведените национални противоепидемични и ограничителни мерки.

4. За периода по т. 1 се допуска присъствено провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, изложения и др. при спазване на националните противоепидемични и ограничителни мерки.

5. Служителите осъществяват административната дейност присъствено, на работните си места. Отдалечена форма на работа се прилага за карантинирани лица и по изключение, при обоснована необходимост след писмено съгласуване с ресорния зам.-ректор.

6.  Въведеният режим на контролиран достъп до учебните и административните сгради на ТУ – София продължава да действа, като влизането в блоковете става от 07.00 ч. до 19,00 ч., а напускането до 21.00 часа. Достъп до указаните сгради имат само преподаватели, изследователи, студенти, докторанти, курсисти и служители във факултетите и департаментите на ТУ – София, учениците и педагогическият и обслужващ персонал на ТЕУС и НПГ по КТС – Правец, както и обслужващите прилежащата инфраструктура, вкл. обектите под наем,  представителите на оправомощени институции, участници в процедури по ЗОП, ЗДС и др., както лицата, отиващи до деловодството. В сградите не се допускат други външни лица.

7. Студентските общежития осъществяват дейността си при стриктно спазване на въведения алгоритъм за дезинфекция.

8. В студентските столове се приготвя само храна за вкъщи или офиса. Началникът на отдел СОС контролира изпълнението на въведените мерки за дезинфекция и препоръки от здравните органи за този вид обекти.

9. Директорите на ТУЕС и НПГ по КТС, гр. Правец организират учебния процес съобразно заповедите на министъра на образованието и науката за средното образование.

10. Управителите на УСОБ - Семково и УСОБ - Созопол предприемат всички необходими и приложими за обектите им мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

11. Достъпът до плувния басейн на Спортния комплекс се организира от директора на ДФВС, съобразно действащите национални мерки и изисквания към този вид обект.

Последвайте ни   

 

2021-05-27