​Ректорът на Техническия университет – София въвежда нови мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО във връзка със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-273 / 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване разпространението на Соvid – 19 (коронавирус), Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов нареди:

1. За периода до 30.05.2021 г. вкл. учебният процес във факултетите, филиала, колежите и департаментите на ТУ – София се провежда в отдалечена присъствена форма на преподаване в електронна среда. Допуска се преподавателите да водят учебните занятия и извън работните си места.

2. 
За периода по т.1 държавните изпити и защити на дипломни работи се провеждат присъствено.

3. П
рез периода по т.1 да се извърши подготовка за провеждане на редовна кандидатстудентска кампания в присъствена форма.

4. 
За периода по т. 1 се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други мероприятия в присъствена форма. Заседания на съвети на основните звена, квалификационни курсове и изпити се провеждат в електронна среда. При наличие на тайни гласувания и възможност за осигуряване на указаните в заповед № РД-01-51/ 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични и ограничителни мерки, тези гласувания могат да бъдат извършвани присъствено на територия на ТУ-София, след предварително разрешение от ресорния зам.-ректор.

5. 
Всички служби и администрацията продължават да работят в присъствена форма на работните си места. При карантиниране или обоснована необходимост отдалечена форма в електронна среда е допустима след съгласуване и утвърждаване от ресорния зам.-Ректор.

6. 
Въведеният режим на контролиран достъп до учебните и административните сгради на ТУ – София продължава да действа. Достъп до указаните сгради имат само преподаватели, изследователи, студенти, докторанти, курсисти и служители във факултетите и департаментите на ТУ – София, учениците и педагогическият и обслужващ персонал на ТЕУС и НПГ по КТС – Правец, както и обслужващите.

7. Прилежащата инфраструктура, вкл. обектите под наем, представителите на оправомощени институции, участници в процедури по ЗОП, ЗДС и др., както лицата, отиващи до деловодството. В сградите не се допускат други външни лица.

8. Студентските общежития продължават да работят под стриктен контрол от страна на домакините за спазване на утвърдения до момента алгоритъм за дезинфекция. Студентските столове на ТУ – София функционират само за вземане на приготвената храна за дома или офиса.

9. 
Директорите на ТУЕС и ПГКТС – Правец следва да създадат организация за провеждане на учебния процес в училищата по график за отделните класове съгласно Заповедите на министъра на здравеопазването. Тържественото изпращане на абитуриенти на училищата се допуска само на открити места.


 

Последвайте ни   

 

2021-04-30