Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов въвежда нови мерки във връзка с ограничаване разпространението на Соvid - 19 (коронавирус)
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО във връзка със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г., Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване разпространението на Соvid - 19 (коронавирус), Ректорът на Техническия университет, проф. дн инж. Иван Кралов нареди съгласно Заповед № 515 от 17.02.2021 г. :

1. За периода до 30.04.2021 г. вкл., учебният процес във факултетите, филиала, колежите и департаментите на ТУ - София се провежда в отдалечена присъствена форма на преподаване в електронна среда. За по-добра функционалност се допуска преподавателите да водят учебните занятия и извън работните си места.

2. За периода по т. 1 се преустановява и провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други мероприятия в присъствена форма. Заседания на журита по ЗРАСРБ, дипломни защити, заседания на съвети на основните звена, квалификационни курсове и изпити се провеждат в електронна среда. При наличие на тайни гласувания и възможност за осигуряване на указаните в заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични и ограничителни мерки, тези гласувания могат да бъдат извършвани присъствено на територия на ТУ-София, след предварително разрешение от ресорния зам.-ректор.

3. Предварителните кандидатстудентски изпити за периода по т. 1 се провеждат в отдалечена присъствена форма.

4. Всички служби и администрацията продължават да работят в присъствена форма на работните си места. Отдалечена форма в електронна среда, при карантиниране или обоснована неоходимост е допустима след съгласуване и утвърждаване от ресорния зам.-ректор. Ресорните зам.-ректори, строго да контролират спазването на трудовата дисциплина и при двете форми.

5. Въведеният контролиран достъп до учебните и административните сгради на ТУ - София продължава като:

  • влизането в блоковете става от 7:00 ч. до 19:00 ч., а напускането до 21:00 ч.;
  • входните врати са затворени и влизането става с персонален пропускателен режим;
  • достъп до указаните сгради имат само преподаватели, изследователи, студенти, докторанти, курсисти и служители във факултетите и департаментите на ТУ-София, учениците и педагогическият и обслужващ персонал   на   ТУЕС   и   НПГ   по   КТС  -   Правец,   както   и   обслужващите прилежащата инфраструктура, вкл. обектите под наем, представителите на оправомощени институции, участници в процедури по ЗОП, ЗДС и др., както и лицата, отиващи до деловоството. В сградите не се допускат външни лица - деца, роднини, приятели и др.;
  • влизащите в указаните сгради се записват с документ за самоличност, проверен от охраната, в утвърдените с предходна заповед присъствени списъци при охранителите в съответния блок, като вписват и актуален номер на мобилен телефон, а при напускане на сградата се отписват.

6. Студентските общежития продължават да работят под стриктен контрол от страна на домакините за спазване на утвърдения до момента алгоритъм за дезинфекция.

7. Студентските столове на ТУ-София функционират само за вземане на приготвената храна за дома или офиса. Необходимите мерки за дезинфекция и изпълнението на препоръките на Националния оперативен щаб в студентските общежития на ТУ-София се организират от началника на отдел „Студентски общежития и столове".

8. Директорите на ТУЕС и ПГКТС - Правец да предприемат всички необходими мерки за спазване на Заповедите на Министъра на здравеопазването, с които се указва реда за организиране на учебния процес в училищата.

9. Ръководителите на УСОБ - Семково и УСОБ - Созопол да предприемат всички необходими мерки за спазване на Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Вижте Заповед № 515/17.02.2021 г. тук

2021-02-17