75 години традиции в инженерното образование

 

 Със своята дейност през изминалите 75 години Технически университет - София непрестанно се стреми да следва определената му роля в обществото и изпълнява своите социални ангажименти като предлага образователни услуги, създава научни продукти и чрез задоволяване на потребностите на обществото се утвърждава като водещ образователен и изследователски център.

 
 Свидетелство за постиженията и изградените традиции в инженерното образование е институционалната акредитация на университета, която за периода 2018 – 2023 е една от най-високите – 9,56 от максимум 10.  Университетът не само заема челно място в рейтинга на университетите в страната, но има и най-висока акредитационна оценка по професионалните направления, по които обучава. Голяма част от успешно завършилите Технически университет – София намират успешна реализация в едни от водещите български и чуждестранни предприятия. Особена гордост са възпитаниците на университета, които успяват да създадат, развият и утвърдят в международен план свои собствени предприятия. Редица от водещите в страната български и чуждестранни предприятия разчитат изключително на студентите, завършили Технически университет – София, за да осигурят така необходимите за своята дейност инженерни кадри. В повечето от тях над 80% от заетите инженери са възпитаници на Технически университет – София. Свидетелство за добрата теоретична подготовка и потенциала за бъдещо развитие на инженерите, подготвени в ТУ е факта, че повечето от тях намират своята реализация в научноизследователските и развойни отдели на предприятията. Там където се иска много повече от обща инженерна подготовка, там където водещи са знанията, креативността и способността за генериране и реализиране на нови инженерни решения и иновации. 

2021-01-18