Тържествено връчване на дипломи за научни степени и академични длъжности в Техническия университет - София

 
 


 

Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов връчи дипломи на университетски преподаватели и учени, придобили научни степени и звания през второто полугодие на 2020 г. Академичният състав на университета се увеличава с 28 главни асистента, 17 доцента и 9 професора, придобилите образователната и научна степен „Доктор“ са 35, а научната степен „Доктор на науките“ – 2. 

Ректорът благодари на всички за положените усилия и постигнатите успехи, като им пожела здраве и сили, за да продължат своите научни изследвания, да предават своите знания и опит на студентите и по този начин да допринасят за развитието на университета и на цялото общество. 

2021-01-15