Ректорът на Техническия университет – София въвежда нови мерки във връзка с организацията на учебния процес и за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19


На основание решение на АС, взето с Протокол № 10/18.11.2020 г. и с оглед Заповед № РД - 01 - 655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов въвежда следните нови мерки с цел ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус):

1. Считано от 23.11.2020 г. в ТУ-София обучението се провежда в комбинирана форма, като лабораторните упражнения се провеждат присъствено в университета. При обоснована необходимост и наличие на възможност, съгласувано с Учебен отдел, факултетите могат да решат и останалите видове занятия /семинарни занятия, лекции, курсови проекти/ или само някои от тях също да се провеждат присъствено в университета. Последното става след одобрен от зам.-ректора по УДиА доклад на ръководителя на основното звено и при запазване на съществуващите седмични разписи.

2. При обоснована необходимост и наличие на възможност, съгласувано с Учебен отдел, по предложение на факултетите и утвърждаване от зам.-ректора по УДиА, се допуска еднократно, за конкретни случаи, замяна на видове занятия /лекции в лабораторни, лекции в семинарни, или противоположното/, при запазване на съществуващите седмични разписи.

3. До 30.11.2020 г. се удължава отдалечената присъствена форма на обучение в електронна среда за всички, необхванати от посочените в т. 1 и т. 2 занятия.

4. Считано от 23.11.2020 г., училищата в структурата на ТУ-София продължават обучение в съответствие с нормативната регулация и разпорежданията на компетентните органи, след одобрени от Ректора доклади от Директорите им относно формите за провеждане на учебен процес в тях.

5. При провеждане на учебен процес в присъствена среда на територията на учебните корпуси на ТУ-София, стриктно да се прилагат въведените със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра за здравеопазването противоепидемични мерки и дезинфекционни алгоритми.

6. Във връзка с комбинираната форма за провеждане на учебен процес, ръководителят на отдел СОС да предприеме съответните противоепидемични мерки и приложи относимите алгоритми за дезинфекция за студентските общежития, както и да представи за утвърждаване от Ректора на обосновани мерки за функционирането на студентските столове при спазване на противоепидемичните мерки.

7. Удължава се до второ нареждане контролирания достъп до всички сгради на ТУ-София, като преподавателите и служителите се регистрират писмено при влизане и напускане на учебните корпуси в утвърдения формат списъци, а студентите - в студентските общежития. Не се допускат в сградите на ТУ-София външни посетители, с изключение на представители на здравните и специализираните органи, както и служебни лица само до деловодството на ТУ-София. Последните също се регистрират по описания начин.

Заповед № 3926/19.11.2020 г. на  Ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов може да видите тук

2021-01-15