75 години Технически университет – София

 
 

 

 

 

 

На 24-ти октомври 2020 г. Техническият  университет – София става на 75 години. На тази дата през 1945 г. създаденото още през 1942 г. Висше техническо училище със закон става Държавна политехника с два факултета.

През 1965 г. Държавната политехника се преименува на Висш машинно-електротехнически институт – ВМЕИ, а той през 1995 г. се преобразува в  Технически  университет – София.

През всичките тези 75 години Техническият университет се е развивал, разраствал, модернизирал, за да можем днес с гордост да заявим, че той е най-голямото висше техническо училище в България.

Оценен е с най-високата степен на институционална акредитация - 9,56 за периода 2018 - 2024 г.

В Техническия университет – София понастоящем се обучават около 11 000 студенти в различни степени и специалности, както и 770 чуждестранни студенти от над 45 различни страни. В структурата му влизат 14 Факултета, 3 от които чуждоезикови – немски, английски и френски, 2 клона в Пловдив и Сливен и 3 колежа. Към ТУ – София  функционират и 2 професионални гимназии.

Обучението се осъществява по над 30 специалности за бакалавърска степен, по над 65 специалности за магистърска степен и в над 50 научни области за докторска степен.

Техническият университет – София определя образователните стандарти и националните приоритети за развитието на инженерното образование и наука в България и си сътрудничи с над 90 чуждестранни университета. От тази година той е част от Европейските научни мрежи, като един от осемте учредители на Европейския технологичен университет (EUt+), който си поставя за цел  насърчаване на европейските ценности и идентичност и най-вече постигане на революция в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование.

ТУ – София разполага с най-модерната академична инфраструктура, с оборудване за обучение и изследвания на световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна и Източна Европа.

Научната и изследователска дейност на ТУ – София се осъществява в Университетски научноизследователски комплекс с 43 водещи лаборатории, както и в 4 междууниверситетски центъра за върхови постижения.

Ключови изследователски области в ТУ – София са виртуалното инженерство и цифровите технологии, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, микротехнологиите и наноинженерството, информационно-комуникационните технологии, медицинското инженерство, екологията и др.

Десетки университетски изследователи са вписани в Златната книга на изобретателите на България и са носители на най-престижната награда за наука „Питагор“. Признание за високите резултати в научно-изследователска дейност в ТУ – София са 5000 защитени патенти и одобрени полезни модели. 26 са учените, удостоени с почетната степен „Доктор хонорис кауза“.

Изследователските проекти в университета са по програма „Хоризонт 2020“, Иновационната стратегия за интелигентна специализация, европейски програми, Фонд „Научни изследвания“ към МОН и др.

ТУ – София е търсен партньор от страна на бизнеса, което дава възможност за съвместна научно-развойна дейност и трансфер на технологии на национално и международно ниво. Това сътрудничество се реализира основно по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Техническият университет – София е постигнал всичко това благодарение на хилядите свои преподаватели, учени и служители, които през тези 75 години всеотдайно са се трудили в името на науката и техническия прогрес, за благото на обществото.

Ние се гордеем с нашите възпитаници – над 120 000 инженери, мениджъри, управленци. Те изградиха българската индустрия и днес продължават да развиват модерните, иновативни отрасли на икономиката и успешно да се реализират в страната и чужбина. Мнозина от тях са световноизвестни учени и държавници, отдадени на науката и просперитета на своята страна.

Нека бъдем достойни наследници и последователи на пионерите на техническите науки в България, на учените и преподавателите, допринесли за изграждането и развитието на нашия университет, за издигането на неговия авторитет!

Техническият университет – София ще продължи да се утвърждава като водещ европейски, научен и изследователски център.

Ние успяваме!

Честит юбилей! На многая лета!

 

 
 
 

2021-01-15