Нова престижна магистърска програма “Мениджмънт и бизнес информационни системи” на Техническия университет – София


Стопанският факултет на Техническия университет – София от тази учебна година започва обучение по изключително престижната магистърска програма “Мениджмънт и бизнес информационни системи”. Програмата е предназначена за специалисти от реалния сектор, които имат желанието да се развиват и да придобият знания и умения както в областта на управлението, така и в областта на бизнес информационните системи. По тази причина, занятията в магистратурата се провеждат в извънработно време. Предлаганата магистърска програма е разработена в резултат на консултации с бизнеса и съобразена с неговите реални нужди, като част от лекторите ще бъдат и представители на високотехнологични компании, които разработват и внедряват информационни системи. Учебното съдържание включва три групи учебни дисциплини, формиращи специализациите: „Информационно осигуряване на съвременния бизнес и ERP“; „Информационни системи за отдалечено сътрудничество“ и „Интелигентни системи за бизнес анализи (Business Intelligence & Data Analytics)“. Обучението по магистърската програма ще бъде в две форми – редовно и задочно, като в редовното обучение ще бъдат приемани и студенти по държавна поръчка. Изискването към кандидат-студентите за държавна поръчка е да не са завършили преди това друга магистратура по държавна поръчка. Магистърската програма е с продължителност една година за завършилите специалности от групите на Технически науки, Информатика и компютърни науки, Обществени комуникации и информационни науки, Администрация и управление и Икономика и две години – за кандидатите, които са завърши­ли други бакалавърски или магистърски програми.
За повече информация можете да се зададете своите въпроси на: mmbis@tu-sofia.bg

2021-01-18