Над 65 магистърски програми за учебната 2020-2021 г. в Техническия университет – София 

 

 

 

Учебната 2020/2021 година за образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър“ в Техническия университет – София започва на 12.10.2020 г.  Традиционно през новата академична година завършилите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ желаещи да продължат своето висше образование могат да кандидатстват в над 65 магистърски програми, които се провеждат в четиринайсетте факултета на ТУ-София. Учебните програми са преработени в съответствие с новите референтни рамки, поставени от академичното ръководство, като срокът за обучение е намален от година и половина и две години и половина на една година и на две години. Някои от новите и интересни магистърски програми са: „Вградени системи за управление“ във Факултета Автоматика, „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ в Електротехническия факултет, „Микротехнологии и наноинженеринг“ - съвместна програма на Факултета по електронна техника и технологии и Машинно-технологичния факултет, „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество“- на български и на английски език във Факултета по телекомуникации, съвместно с университета „Алборг“, Дания, „Медицинска техника“ в Машиностроителния факултет, „Графичен и уеб дизайн“ във Факултета по компютърни системи и технологии, „Управление на проекти“, „Висш мениджмънт“ и „Мениджмънт и бизнес-информационни системи“ в Стопанския факултет, „Анализ на големи масиви и потоци от данни“ във Факултета по приложна математика и информатика. През тази година в ОКС „Магистър“ има 3 защитени специалности – „Топлоенергетика“ и „Ядрена енергетика“ в Енергомашиностроителния факултет и „Приложна математика“ във Факултета по приложна математика и информатика. Във факултетите обучаващи на чужд език обучението в ОКС „Магистър“ се провежда съответно на немски, френски и английски език.

2021-01-18