Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в два конкурса
Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в два конкурса:

- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“;

- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.".

1. „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, са:

1. Биологически науки;
2. Математически науки и информатика;
3. Медицински науки;
4. Науки за земята;
5. Обществени науки;
6. Селскостопански науки;
7. Технически науки;
8. Физически науки;
9. Химически науки;
10. Хуманитарни науки.

 

Общ бюджет на конкурса: Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2020 г. е 10 000 000 лв., от които 5 500 000 лв. за първия етап на проектите. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., а максималната сума без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120 000 лв., като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 30.09.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук

 

2. „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

1. Биологически науки;
2. Математически науки и информатика;
3. Медицински науки;
4. Науки за земята;
5. Обществени науки;
6. Селскостопански науки;
7. Технически науки;
8. Физически науки;
9. Химически науки;
10. Хуманитарни науки.
 

Общ бюджет на конкурса: Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на  фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2020 г. е 800 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., а максималната е 30 000 лв. Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта. 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 2.10.2020 г.

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук

 

2020-09-28