Ректорът на Техническия университет – София въвежда нови мерки във връзка с организацията на учебния процес и за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и във връзка с организацията на учебния процес с оглед утвърдените противоепидемични мерки при условията на въведената извънредна обстановка в страната, както и с цел ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус) със Заповед 2436/04.09.2020 г. Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов въвежда следните нови мерки:

I. Задължават се академичния състав, докторантите, студентите и административния състав да спазват стриктно изискванията за носене на лични предпазни средства, физическа дистанция и извършване на периодична дезинфекция на ръцете.

II. Учебният процес в ТУ - София се провежда присъствено, в съответствие с утвърдените от деканите седмични разписания за учебните занятия. Присъствена е и работата на цялата администрация.

III. Ликвидационната сесия се провежда присъствено, съобразно обявения график. По изключение може да се приложи отдалечената форма при наличие на мотивирано предложение от ръководителя на катедрата и решение на съвета на катедрата.

IV. Защитата на дипломни работи и държавни изпити се провежда присъствено, съобразно обявения график.

V. Задължава се Учебен отдел да упражнява контрол при изготвяне на разпределението на студентите по групи за лекции и упражнения, с оглед максимално спазване на мерките за физическа дистанция между студентите при провеждането на занятията.

VI. Задължават се ръководителите на катедри и факултети да изготвят и предадат до 15.09.2020 година обоснован доклад за наличието на дисциплини, за които се налага, по изключение, провеждане на отдалечено обучение по време на присъствения учебния процес.

VII. Задължават се ръководителите на катедри и факултети в срок до 15.09.2020 година да изготвят и предадат за утвърждаване план за преминаване към отдалечено провеждане на обучението, в случай че условията наложат това през учебната 2020/2021 година.

VIII. Изключение от провеждането в присъствена форма на учебния и изпитния процес се допускат при:

1. За студентите - при поставянето им под карантина; невъзможност да се завърнат в страната поради ограничителни мерки; при наличие на други обективни причини. След отпадане на ограниченията следва да бъдат представени съответните документи, удостоверяващи обстоятелството - болничен лист, заповед за карантиниране или превозни документи.

2. За членовете на академичния състав - поставянето им под карантина; при наличие на други обективни причини, които налагат същите да прилагат отдалечена форма на обучение. След отпадане на ограниченията да бъдат представени съответните документи, удостоверяващи обстоятелството - болничен лист, заповед за карантиниране или превозни документи.

IX. Препоръчва се на всички преподаватели, докторанти, студенти и служители, в случай на грипоподобни симптоми да не посещават сградите на ТУ -София. В случай, че се налага отсъствие от работа или занятия те следва да уведомят за това по телефона прекия си ръководител, а при завръщането си да представят съответния медицински документ.

X. Задължава се ръководителя на отдел „Експлоатация на сградния фонд" да организира периодичната дезинфекция на учебните зали, съобразно обявения от Министерството на здравеопазването алгоритъм, по време на учебния процес.

XI. Задължава се ръководителя на отдел „Студентски общежития и столове“ да предприеме съответни мерки, с цел обезпечаване работата на студентския стол в условията на настоящата обстановка.

XII. Задължава се директора на ДФВС да предприеме съответни мерки, с цел обезпечаване работата на спортния комплекс.

XIII. Въведеният регистрационен режим за работещите в ТУ - София при влизане в учебните блокове, както и ограничен режим за външни лица на ТУ - София се запазва, съобразно приетия ред. В тях се допускат само лицата изпълняващи служебните си задължения, студенти и представители на държавни контролни органи. Преподавателите и служителите се вписват в утвърдените с предходна заповед присъствени списъци при охранителите в съответния блок, като посочват и актуален номер на мобилен телефон, а при напускане на сградата се отписват. Режимът на достъп се осъществява, както следва: 

- влизането в блоковете става от 7 ч. до 19 ч., а напускането - до 21 ч.;

- входните   врати   са   затворени   и   влизането   става   с   персонален пропускателен режим;

- в сградите не се допускат външни лица - деца, роднини, приятели и др.;

- забранява се изнасянето на служебно имущество без разрешение на ректорското ръководство.

XIV. Възлага се на директорите на ТУЕС и ПГКТС, гр. Правец да изготвят и приложат съответните за средното образование мерки при подготовката на учебния процес през новата 2020/2021 учебна година.

2021-01-18