Ректорът на Техническия университет – София въвежда нови мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 до 31.08.2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, Решение №482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., и заповедите на министъра на здравеопазването за въведените временни противоепидемични мерки с цел ограничаване на опасността от разпространение на СО\/ID-19 (коронавирус) със Заповед № 2188/ 31.07.2020 г.  Ректорът на Техническия университет – София въвежда нови мерки  за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19.  Ръководителите    на    всички    основни,     обслужващи    и административни звена, на филиала, колежите и на учебно спортно-оздравителните бази се задължават да организират, прилагат стриктно и съблюдават спазването на въведените от здравните органи противоепидемични мерки приложими за подчинените им структури за времето до 31 август 2020 г.Преподавателите и служителите изпълняват служебните си задължения  присъствено и се вписват в утвърдените с предходна заповед присъствени списъци при охранителите в съответния блок, като посочват и актуален номер на мобилен телефон, а при напускане на сградата се отписват. Достъпът до административните, учебните и спортно-оздравителните сгради на ТУ-София и всичките му поделения, остава ограничен и контролиран. В тях се допускат само лицата изпълняващи служебните си задължения и държавни контролни органи. Студенти се допускат само до деловодствата, при обоснована нужда за подаване на документи и справки.

Режимът на достъп се осъществява, както следва:

1. Влизането в блоковете става от 07 ч. до 19 ч., а напускането - до 21 ч.

2. Входните   врати   са   затворени   и   влизането   става   с персонален пропускателен режим.

3. В сградите не се допускат външни лица – деца, роднини, приятели и др.

4. Забранява се изнасянето на служебно имущество без разрешение на ректорското ръководство.

5. Задължават се ръководителите на отдел СОС, отдел ЕСФ и управителите на  бази да предприемат всички мерки относно извършването на дезинфекцията, съответно на студентските общежития, учебните блокове и базите.

2020-07-31