Подаване на документи от обучаващи организации за участие в Проект „Студентски практики – Фаза 2"


Във връзка със стартиралия Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Ви информираме, че процесът на сключване на договори на Техническия университет – София с фирми в качеството им на „Обучаващи организации“ започна.

Документи се приемат всеки работен ден от 10:30 до 15:30 ч. в кабинет 2125.

 

2020-08-14