Техническият университет – София обяви първото класиране на кандидат-студентите за обучение в бакалавърските специалности за учебната 2020-2021 г.
Със заповед № 1701/06.07.2020 г. на Ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов е обявено първото класиране на кандидат-студентите, приети за обучение в бакалавърските специалности за учебната 2020/2021 г. Класираните по първо желание кандидат-студенти се записват в периода от 07.07.2020 г. до 10.07.2020 г. по специалности в съответния факултет, всеки ден от 8.30 до 16.30 часа. Записването е окончателно с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта, след внесена държавна такса за обучение за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. Таксата се заплаща на постерминал в учебен блок 1 (Ректорат), ет. 3, ст. 1337.  Личните картони за записване и студентските уверения се получават безплатно от съответната факултетна канцелария, а студентските книжки се закупуват от книжарниците в района на ТУ – София. Класираните не по първо желание могат да се запишат като подадат декларация, че желаят да останат в специалността, за която са приети и няма да участват във второ класиране. Желаещите да участват във второто класиране оставят в съответния факултет диплома-оригинал и изчакват да бъдат прекласирани. При него те запазват класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности. Некласираните на първо класиране кандидат-студенти чакат второ класиране, без да подават никакви документи. Класирането на II етап ще бъде обявено на 13.07.2020 г., а записването на приетите студенти  след това ще бъде в периода от 14.07. 2020 г. до 17.07.2020 г. 

 

2020-07-06