Ректорът на Техническия университет – София удължи срока на действие на мерките във връзка с ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 до 15.07.2020 г. 


На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и във връзка с установената епидемична обстановка, с решенията на Националния оперативен щаб за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, както и разпорежданията на управляващите държавни органи със заповед № 1636, издадена на 29.06.2020 г. ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов удължи срока на действие на мерките, въведени със заповед № 1156/12.05.2020 г. до 15.07.2020 г. Провеждането на семестриалните изпити се извършва в отдалечена форма или присъствено, при пълно спазване на национално обявените правила за хигиена и дистанция с оглед ограничаване на опасността от разпространение COVID-19. Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат присъствено.

Заключителните присъствени заседания на журита, заседания на  университетски комисии, както и съвети и събрания на всички звена могат да се провеждат присъствено само при възможност за изпълнение на националните противоепидемични изисквания. Това важи и за събития, свързани с неотложни процедури по ЗОП, ЗДС и др.

Кандидатстудентската кампания продължава по обявения график. 

2020-07-01