Техническият университет – София успешно проведе още три отдалечени кандидатстудентски изпита

Днес, 05.04.2020 г.  се проведе предварителен кандидатстудентски изпит по композиция. На него се явиха 47 души. Допуснатите до изпита имаха отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютър с налични и работещи видеокамера и микрофон. Продължителността на самия изпит бе 5 астрономически часа, разделени на три модула по 100 минути, като между тях имаше две задължителни почивки по 15 минути. Кандидат-студентите насочваха камерата на компютъра си, така че да се вижда изпитната им работа и процеса на рисуване. Във всеки момент видео-квесторът имаше наблюдение върху кандидата и неговата работа. Кандидат-студентите нямаха право да напускат своето работното място, определено преди стартирането на изпита, освен в регламентираните почивки. При същите  условия вчера, 04.04.2020 г., се проведе и отдалечен приемен изпит по рисуване. От 53-ма записали се кандидат-студенти се явиха 50 души. Те също работиха в продължение на 5 часа, разделени на три модула по 100 минути всеки, като между тях имаше две почивки по 15 минути. Кандидат-студентите бяха наблюдавани от 15 квестори през видеовръзка. С оценките от тези два изпита се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”. Резултатите ще бъдат обявени до три дни след изпита, като всеки кандидат-студент може да ги види в профила си в системата. Вчера се проведе и отдалечен предварителен приемен изпит по английски език. От 18 записали се кандидат-студенти се явиха 15 души. Продължителността на изпита бе 80 минути, без почивка. Отново квестор наблюдаваше по четирима кандидат-студенти през онлайн видеовръзка. Изпитните резултати бяха предоставени малко след приключване на изпита. Техническият университет – София показа адекватна реакция на наложените във връзка с епидемичната обстановка ограничения и успешно приложи работещо техническо решение, което осигури нормални условия за работа, както на  кандидат-студентите, така и на квесторите. 

2020-04-27