Oфициална церемония „Първа копка” на Кампус „Студентски град“ към ТУ-София

На 13 март 2020 г. от 15:00 часа пред сградата на Блок 8 на ТУ-София, Студентски град, ул. "Росарио" №1 ще се проведе официална церемония „Първа копка” на Кампус „Студентски град“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. В Кампус „Студентски град“ към ТУ-София е планирано изграждането на шестнайсет лаборатории, оборудвани с най-съвременната и уникална за страната апаратура и инфраструктура, което е предпоставка за провеждане на авангардни изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др. В Блок 8 на ТУ-София започва основен ремонт и реконструкция за осигуряване на техническите и функционални изисквания на научната инфраструктура. Центърът за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“  е съставен на принципа „комплементарност-синергизъм” и обединява водещи научни групи от ТУ-София, СУ „Св. Климент Охридски”, институти на БАН (общо 12), ТУ-Варна, ТУ-Габрово и ХТМУ-София. Ролята на всяка една е координиране, организиране и провеждане на независими научноизследователски дейности в областта на мехатрониката и чистите технологии. С цел по-тесни връзки с бизнеса като асоциирани партньори, чрез публично обявен конкурс, са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма "Борима" ЕАД и Сдружението за научноизследователската и развойната дейност (СНИРД), намиращо се в София Тех Парк. За осигуряване на по-високо научно ниво, отново чрез обява, като асоциирани партньори са привлечени структури от световноизвестни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет – Цюрих. Планът на научноизследователската дейност по проекта е съставен с цел осигуряване, изграждане, функциониране, развитие и превръщане на Центъра във водеща национална и конкурентоспособна Европейска научна структура в рамките на 10-годишен период. Така се гарантира добавена стойност към реализиране на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България. На публичното събитие са поканени да присъстват представители на Министерството на образованието и науката, Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Кмета на район „Студентски“, ръководствата на ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, СУ “Св. Климент Охридски“, ХТМУ и БАН.

Заповядайте!

Покана

Програма

Бенефициенти

2020-03-24