Нашите факултети 
 

 

Проф. д-р инж. Валентин Колев,  Декан на Електротехнически факултет
 
„Днес младите хора искат да са на топло през зимата и на хладно през лятото.  А работата в енергийния сектор е на терен. Там се бориш с вятъра и слънцето. Но пък във високорисковата работа има друга тръпка“, казва проф. Валентин Колев
 
„Средното образование днес не обръща внимание на електротехниката. Не знам защо, но е факт. Студентите, които идват в нашия факултет не са завършили специализирани гимназии. Защото те се оттеглят от пазара и смятат, че специалностите „Електротехника“ и „Електроенергетика“ не са перспективни. Твърдо заявявам – енергетиката е структуроопределящ отрасъл в икономиката на една държава и съществен елемент от националната сигурност. Дано това се разбира. Ще дам един пример. Студентите в трети курс на специалността „Електротехника“, от 20 души, само един е завършил Електротехникум и то в Димитровград, Сърбия. Така, това момче надгражда знания и става добър в професията, а другите догонват. Трябва да има промяна. А именно държавата е тази, която трябва да стимулира обучението на младите специалисти. Те да идват при нас и да знаят, че ще имат добра и надеждна работа, ще могат да се развиват и ще вървят нагоре. Нашият прием е за 100 студенти. Мога да ги посъветвам, че това е специалност, която търпи всекидневно развитие, всеки се интересува от възобновяеми енергийни източници, електричество и енергия. Но за да си добър е важно да работиш денонощно върху материята. А никак не е лесно. Преди няколко години въведохме стипендиантски програми, в които се включиха Енергийния системен оператор, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и други електроразпределителни и частни компании. Подпомагаме студентите, макар, че част от тях ги е страх да се обвързват, но времето доказва, че тези, които се отдават на професията, намират добра реализация. Всеки ден ме питат колеги от държавни и частни компании в енергетиката за нови, надеждни кадри. Има реализация, има абсолютна необходимост от млади професионалисти, които да попълнят местата на по-възрастните колеги в системата. Приемствеността е задължителна! Вярвам, че бизнесът и държавата ще помогнат да дойдат нови, кадърни и заинтересовани студенти, които да станат отлични в професията си. Задачата е обща. Ако няма разбиране, процесът е пагубен“.Проф. д-р инж. Милка Вичева, Декан на Машиностроителен факултет

 

„Съчетаваме традициите в инженерното образование с изискванията на бизнеса и пазара на труда, за да подготвим висококвалифицирани и конкурентоспособни кадри“
 
МФ е водещ факултет в областта на машиностроенето. Постоянно обновяваме съществуващите специалности и новаторски подхождаме при разкриване на нови специалности, които да отговорят на потребностите на пазара и обществото. Диапазонът на специалностите е голям – от проектиране на подемно-транспортна техника до прецизни устройства за измерване и управление на роботи, логистична техника и дизайн на промишлени продукти. Младите хора са търсещи, знаят много и лесно се „палят“ за наука. Ние сме тези, които трябва да ги мотивираме да горят за знания. Поддържаме постоянна връзка с нашите студенти и изграждаме доверие, което им осигурява добър старт в професията. Традиционна за МФ е специалността „Машиностроене“. Бизнесът все повече се нуждае от машинни инженери със задълбочени знания и умения в IT технологиите, компютърното проектиране и управление, инженерните анализи и симулации. Специалностите „Мехатроника“ и „Инженерна логистика“ са сравнително по-нови специалности, които в пълна степен покриват съвременните изисквания. „Инженерен дизайн“ е една уникална по своята същност специалност, която съчетава инженерните знания с въображението и таланта на художника. Всички бакалавърски програми са акредитирани от FEANI – Федерация на Европейските национални инженерни асоциации, което е висок атестат за квалификацията на подготвяните в МФ инженерни кадри. Магистърските програми са традиционно „Машиностроене и уредостроене“,“ Мехатроника“, „Инженерна логистика“, „Инженерен дизайн“. Като надстройка на инженерното образование се оформиха нови магистърски специалности – „Метрология и измервателна техника“, „Проектиране на иновативни инженерни продукти“, „Техническа безопасност на работно оборудване“, „Медицинска техника“, към която има засилен интерес. „Техническо законодателство и управление на качеството“ е специалност с международно признание, високо оценена от икономическата комисия на ООН. Провеждаме и обучение на английски език – по специалностите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ за бакалаври и магистри, в които се обучават студенти от различни страни от Европа, Азия и Африка. МФ е водещ и в международните проекти и програми. По-важни и значими проекти на МФ са: „Интелигентна автоматизация на ж.п. транспорт“ по европейската програма Хоризонт 2020; „Отворени иновации за повишаване на уменията за предприемачество и публично-частното партньорство в Дунавския регион” по програма Дунавска стратегия. Участват студенти с иновационни разработки. Българският отбор зае 2 място в представянето на Дунавския регион. И двата проекта са с ръководител проф. Л. Димитров. „Кибер сигурност и свързаните с нея логистични и ITинфраструктури в условията на Индустрия 4.0“ е проект по НАТО с ръководител проф. К.Димитров. В проекта за изграждането на европейски XFEL свръхвисокочестотен линеен ускорител в Хамбург, Германия участва колектив с ръководител доц. Д.Дяков. Факултетът организира ежегодна младежка конференция „Машини, иновации, технологии“ за студенти, докторанти и млади учени, както и национална олимпиада по техническо чертане – състезание за най-добрите ученици.

 Доц. д-р инж. Нина Николова, Декан на Факултет Автоматика
 
„Младостта не е порок“

 
Във факултета работят млади и надеждни преподаватели. Те имат иновативни идеи, интересуват се от новостите и се разбират отлично със студентите. Привличаме запалени, отдадени на каузата млади хора, защото трябва да има приемственост, те да идват и да черпят от опита на утвърдените преподаватели и да предлагат нови и интересни идеи и програми на студентите. Така поддържаме високо ниво на знания. Факултет Автоматика има бакалавърски и магистърски програми. Модулите в бакалавърската специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ са:  „Електрозадвижване и автоматизация на машини“, „Биоелектроинженерство“, „Индустриална управляваща техника“, „Информационно-измервателна техника“,  „Роботика“ и „Системи и управление“. Една от магистърските програми – „Вградени системи за управление“ се осъществява с подкрепата на фирма „Костал-България“. Фирмата инвестира в образованието и набляга на упражненията. Занимава се с автомобили и привлича много последователи.  Учебният план е привлекателен за студентите, с много практики в производството. Другите магистърски програми са „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и „Системи за енергоефективно управление“. Хубавото на автоматиката е, че специалността е универсална като приложение в икономиката, селското стопанство, сградната автоматизация, строителството, транспорта и здравеопазването. Непрекъснато се работи за обновяване на материалната база и преподавателския състав. Откри се нова лаборатория по роботика и автоматика, а фирмите Mitsubishi Electric и  „Ехнатон България “ АД са спомоществователи за нейното изграждане. Освен това Факултет Автоматика има две лаборатории в „Технопарк София“. Едната е за изкуствен интелект с ръководител проф. д-р инж. Валери Младенов, а другата е по биоелектроинженерство с  ръководител, доц. д-р инж. Васил Гълъбов. Почти ежедневно много фирми се обаждат с покана за студентски стажове. Факултетът има договор с GS  Group – английска фирма, която разработва автоматизирани машини за селското стопанство.Проф. д-р инж. Тодор Тодоров – Декан на Машинно-технологичния факултет

Продължаваме традицията Машинно-технологичният факултет да е водещ, технологично ориентиран, изследователски, учебен и приложен център

Проф. Тодоров има богат административен опит и обществено активна позиция. Бил е Зам.–ръководител катедра „ТММ“, председател на ОС на МТФ, председател и член на Контролния съвет на ТУ-София, председател на синдикат „ДАСО“ към ТУ-София и кмет на с. Владая. Също така професионално свири на бас китара, затова цитира един от любимите си музиканти:

„Образованието е свобода, невежеството е робство“ – Майлс Дейвис

Какви са предизвикателствата пред Вас като Декан?

Осигуряване на качествено обучение, доразвиване и модернизация на съществуващата инфраструктура и стимулиране на изследователската работа. Това би намалило заплахите пред които е изправено машинното инженерство, а именно: намалелият интерес на кандидат-студентите към машинните специалности като цяло, вкл. поради демографската криза; ниското ниво на подготовка на кандидат-студентите; недостатъчната мотивация при студентите от бакалавърската степен; нарастващата възраст на преподавателите и липса на млади кадри.
Реализиране на интердисциплинарно обучение в две интегрални интердисциплинарни програми съвместно съответно с ФКСТ и ФЕТТ и ФТК.
Главна цел е реализирането на научни изследвания в МТФ. Повишаване на квалификацията на преподавателския и инженерния състав, разширяване на контактите с индустрията и научните центрове в страната и чужбина. Наличието на изследователски екипи и лаборатории е солидна база за осигуряване на изследователската работа и на учебния процес с модерна лабораторна база. Изключително добра основа е и за докторантско обучение.


 

Проф. дтн инж. Иво Илиев, Декан на Факултета по електронна техника и технологии
 
„В нашия факултет ние даваме здрава основа от знания и умения в областта на  електрониката, но успешната реализация изисква непрекъснато усъвършенстване и развитие в професията
 
Това, което привлича кандидат-студентите в нашия факултет са перспективите за работа. Електрониката като отрасъл заема първо място в българския износ, благодарение най-вече на фирмите за автоелектроника. В обучението при нас се съчетават всички области на електрониката – от микро- и наноелектроника до силова електроника, изучават се дисциплини като електронни системи и устройства, вградени системи, биомедицинско инженерство и др. Електрониката е фундаментът за много други инженерни специалности – компютърни системи и технологии, телекомуникации, машиностроене, енергетика и т.н. Възпитаниците на ФЕТТ работят както в големи болници и фирма за медицинска апаратура, така и в специализирани фирми за микроелектронни компоненти, системи и приложения. Факултетът поддържа контаки с големи фирми като Вистеон, Мелексис, Смартком, Фесто, Сенсата, Сименс, Бер Хела Термоконтрол и много други. Специфичното за ФЕТТ е, че администрира и управлява Технологичното училище за електронни системи (ТУЕС) в София. Нашата цел е да постигнем интегрирано обучение – получаване на базови знания в средното образование и надграждане при нас във факултета. Ние се стремим към една проектно-ориентирана форма на обучение на студентите, а именно занятия с практическа насоченост, курсови проекти и дипломни работи по тематика, зададена от бизнеса. Определено има един ренесанс в търсенето на обучение по електроника. Но електрониката се развива изключително динамично и поставя все по-високи изисквания пред специалистите, затова ние се стремим да обучаваме нашите студенти съобразно най-новите тенденции.
  
Проф. д-р инж. Ташо Ташев, Декан на Факултет
a за английско инженерно обучение (ФАИО)

„Гордеем се, че нашият факултет е интернационален по своя състав и дух“

Факултетът за английско инженерно обучение е основан през 1992 г. Обучението се провежда изцяло на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. В учебния процес участват изявени преподаватели от почти всички факултети на ТУ-София, като повечето от тях са специализирали чрез съвместни проекти в чуждестранни университети. Във ФАИО се обучават студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство" за бакалавърска и магистърска степен. Предлагат се още две магистърски програми-„Електронно управление“ и „Информационни технологии за управление на бизнеса“.  Интересен е фактът, че обучението по втората специалност се осъществява съвместно с фирмата Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис, която изпраща свои преподаватели за определени дисциплини с практическа насоченост. Гордеем се, че нашият факултет е интернационален по своя състав и дух. Тук се обучават не само български студенти, но и от редица съседни и по-далечни страни. ФАИО е особено привлекателен за студенти, идващи по програма „Еразъм+“, по около 50 на семестър, предимно от страни на Европейския съюз. От своя страна ние също изпращаме студенти в чуждестранни университети и фирми за обучение и стажове по програма „Еразъм+“.

 

Проф. д-р инж. Илия Илиев,  Декан на Факултет по Телекомуникации
 

„Обучението във факултета по телекомуникации е адаптирано към бизнеса. Ние подготвяме младите хора да бъдат конкурентоспособни в своята работа и да имат самочувствие на европейско ниво“, е сигурен проф. Илиев
 
Факултетът по телекомуникации е един от най-желаните в Техническия университет-София. Областта на обучение е една от най-перспективните и даващи дългосрочна реализация. Студентите се подготвят и още в началото на обучението стартират своята кариера в компаниите „Виваком“, „А1“, „Теленор“, телевизии и телекомуникационни кабелни оператори. Те самите търсят младите специалисти и ги канят на студентски практики и стажове и допълнително им предоставят практическо обучение. От 16 студенти на практика тази година, двама директно са взети на работа, а още двама са харесани и ще постъпят следващата година. Факултетът е известен и с това, че през далечната 1953 г. се извършва първото кабелно излъчване на телевизионен сигнал от една аудитория до друга. Това е и рождената дата на българската телевизия. Първото официално телевизионно предаване в България,  по безжичен път, стартира в навечерието на 1-ви май 1954г. именно от тогавашната катедра по радиотехника и физика, сегашната катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ към Факултета по телекомуникации. Тази година на 16 май, в ТУ-София, се честваха  65 години от началото на телевизията в България.  От началото на 1990 г. се създава широкопрофилната специалност „Телекомуникации“. Държавната поръчка е прием на 240 студенти, а желаещите да учат магистратура са към  70-80 студенти. „Времето е динамично и нашата специалност има широко приложение. Трябва да обичаш професията си, а тук виждаш бързо реализацията на способностите си. Наша е задачата да подадем ръка. После е лесно да обираш плодовете на труда си“, отбелязва проф. Илиев и държи да се знае, че тези, които са отдадени на професията си стават истински професионалисти в бранша.Проф. д-р инж. Огнян Наков

Проф. Наков има зад гърба си 10 години като декан на Факултета Компютърни системи и технологии, още толкова като  зам.-декан и не е спирал да работи за успеха и развитието му.

„Добрите програмисти трябва да са добри по математика.“

„Най-голямото удоволетворение за мен е това, че колегите ме избраха отново за Декан на Факултета. Това е признание за 33 годишната ми работа, като преподавател и админстратор.“

Какви са предизвикателствата пред Вас като Декан сега?

България се слави, като страна с високо подготвени  IT кадри. А такива има,  защото тук при нас се е създала добра школа по програмиране. Преди 20 години в специалността в ТУ имаше само 2 софтуерни курса, сега поддържаме над 20. Именно тук са обучени софтуерните инженери, които са създали тази слава в световен мащаб.
По отношение на имидж и социално признание едва ли има какво толкова да се прави за популяризиране на нашите специалности. Нямаме липса на кадидати. За едно място се борят 7-8 кандидат-студенти. Ние единствени в университета приемаме с конкурсен изпит по математика или матура по математика. Това ограничение е полезно, защото добрите програмисти трябва да са добри по математика. Базата ни е добра и непрекъснато я обновяваме.
Работим по много проекти: Европейски, национални, приложни и научни. Най големият ни проект по европейска програма в момента е създаването на „Център за върхови постижения“, където е заложена значителна  сума за преоборудване  и създаване на модерна инфраструктура, която ще се ползва от студенти и преподаватели за приложна, проектна и развойна дейност. Тук говорим за cloud изчисления, кибер-защита и клъстерни структури.
По указание на министерството, работим като ментори за създаване на модел, при който да се ползват идеите на двете средни училища интегрирани към ТУ-София – ТУЕС, гр София и НПГ по КТС, гр. Правец. Идеята е този модел да се мултиплицира и в други средни училища.


 

Проф. д-р инж. Михаил Тодоров, Декан на Факултет по транспорта

„Специалността „Авиационна техника и технологии“ подготвя кадри за Lufthansa-technik. А това означава, че завършилите директно влизат в световния бизнес“

"При нас се подготвят инженери в областта на автомобилния, ж.п. и авио транспорт "

При нас се подготвят инженери в областта на автомобилния и ж.п. транспорт в три специалности-„Транспортна техника и технологии“, „Технология и управление на транспорта“ и „Автотранспортна техника“, както и инженери по специалност „Авиационна техника и технологии“. За студенти по програмата „Еразъм+“ и от страни извън Европейския съюз факултетът  предлага 2 специалности на английски език-„Авиационно инженерство“ и „Автомобилно инженерство“ - бакалавър и магистър. Второто нещо, с което се гордеем е, че в последните години голям интерес има от студенти по програмата „Еразъм+“. В момента имаме 5 чуждестранни студенти в катедра „Въздушен транспорт“. Тази година се обучаваха студенти от Германия и Турция и може да се каже, че международните ни връзки в това отношение са на ниво.

Доц. д-р инж. Александър Ценов, Декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)

„Получете немска диплома в България“

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт подготвя  инженери,  инженер-мениджъри и докторанти по програми на немски партньорски университети.  Студентите във ФаГИОПМ  имат възможност за придобиване и на немска диплома. Обучението се провежда изцяло на немски език по специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Мехатроника и информационни технологии“, „Общо машиностроене“, „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“. Част от процеса на обучение са стажове, практики и един или два семестъра обучение в партньорски университети. Огромна част от нашите абсолвенти се реализират в България в немски фирми. Партньори на ФаГИОПМ са Технологичен институт Карлсруе, Университет „Ото фон Герике“-Магдебург, Технически университет Брауншвайг, Висше училище по икономика и мениджмънт - Есен. ФаГИОПМ  е създаден по силата на Междуправителствена спогодба през 1990 г. и през тези почти 30 години се финансира по проект от Германската служба за академичен обмен. 

Проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов,  Декан на Факултета  за френско обучение по електроинженерство (ФФОЕ)
 
"Нашите врати са широко отворени. Елатe при нас“
 
"Френският факултет в Техническия университет-София дава диплома, която Франция признава"

В същото време цените на семестриалните такси по държавната поръчка са български.  Съвсем допустими и нормални за нашия стандарт. Стажовете са във факултети и предприятия във Франция и младите специалисти, които завършват факултета имат 100% реализация в международни компании в България и чужбина. Нашите приоритети са – компютърно инженерство, телекомуникации, електроника, енергетика и мехатроника. Знанията са в различни и важни сфери на  производството, дават високо самочувствие и допринасят за успешно кариерно развитие. Техническият университет - София - единствен в България дава образование по високотехнологични специалности, които се признават във Франция и това е огромен плюс за младите. Те не трябва да пътуват, да търсят възможности да се издържат, като могат да се обучават в ТУ-София и да имат самочувствие на можещи и знаещи европейски специалисти.  Нашите врати са широко отворени. Елатe при нас.
Тиери Болоне, Заместник-директор  за развитие на международните  връзки  в Технологичен  университет Троа, Франция


„Френските дипломи отварят широки врати  за българските абсолвенти“

Много пъти съм бил в България и сътрудничеството между двата университета  е от години. Обучението тук  е на високо ниво и най-важното, излизат висококвалифицирани и конкурентни специалисти за индустрията. Получаването на френска диплома в България е голям плюс, защото тя е еднаква, както за българските, така и за френските абсолвенти. Има добре изградено взаимно сътрудничество  и много френски преподаватели, мои колеги преподават тук.  Уникалното е, че във ТУ-София има три чуждоезични факултета, които подготвят български студенти за световния бизнес. В бъдеще ние ще работим заедно в консорциум за създаване на европейски университет, в който да има студенти от цяла Европа, България  и други страни. Нашето верую е да обединим усилия в получаването на съвместни дипломи, да уеднаквим обучението и студентите да получават престижно  образование.  Световната индустрия има нужда от кадърни специалисти, които да движат техническия прогрес,  да имат отлични професионални умения и да вървят смело напред в света на технологиите и иновациите.

2020-01-28