Научен семинар по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ в Техническия университет – СофияВ кампус „Студентски град“ вече са назначени 3 млади специалисти - първенци на своите випуски. На 15.07.2021 г. в Техническия университет – Софи по проект „Националнен център по мехатроника и чисти технологии“  бе открит научен семинар с участие на млади учени, докторанти и студенти. „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. Създаден е по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.  Стратегическата цел на проекта е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура, която да допринася за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България, а негова основна цел е постигaнето на качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента – мехатроника и чисти технологии – чрез развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти.

Семинарът бе открит от проф. дн инж. Георги Тодоров, който в изказването си изтъкна, че Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии е най-големият по капацитет и брой участници проект по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ с 3 кампуса:  на територията на ТУ – София - кампус „Студентски град“ – специализиран в областта на мехатрониката, на територията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - кампус „Лозенец” – насочен предимно към областта на чистите технологии и на територията на БАН - кампус „Г. Милев” – обхващащ областите мехатроника и чисти технологии.

В своето приветствие към УС на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии и участниците в семинара ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов заяви, че проектът е започнал преди 2 години, и това е най-големия център за върхови постижения в страната, където се изгражда най-модерна научна инфраструктура и научен капацитет на най-високо ниво с цел създаване и трансфер на технологии и иновативни решения към бизнеса, индустрията и регионите. В бъдеше центърът ще дава възможност на проектна база за кандидатстване за финансиране по национални и европейски програми. Успешната реализация на проекта е възможна благодарение на пълната синергия на всички участници в него – университети и научни институти. Проф. Кралов изказа благодарност и към бизнеса, който изцяло подкрепя идеята и вижда смисъла на своето участие в изграждането на центъра. „Изключително съм горд от постигнатото до момента и че нашата дейност привлича млади хора, вече са назначени 3 специалисти, които за първенците на своите випуски. Убеден съм, че центърът ще съдейства за развитието на страната и Европа, за благоденствието на всички нас. Пожелавам на всички участници здраве, не спирайте да мечтаете и да претворявате мечтите си в реалност“, завърши своето приветствие  проф. Кралов.

Приветствие към участниците в семинара отправи и проф. д-р Пламен Стефанов – директор на Института по обща и неорганична химия на БАН и ръководител на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. „Благодаря на организаторите на семинара от Техническия университет – София. Вие сте един от най-успешно действащите участници в проекта. Впечатлен съм от Вашата работа по изграждането на кампуса – сградата е почти готова, голяма част от оборудването е доставено, а вече има и назначен изследователски персонал. Пожелавам ползотворна работа на днешния научен семинар и успех в реализацията на проекта на всички нас.“

От името на бизнеса участниците в семинара поздрави и д-р Венцислав Славков, управител на Спесима ООД, член на Съвета на настоятелите на ТУ – София и член на УС на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. „Техническият университет – София е основно звено в този център, радвам се, че млади хора вече са привлечени за работа в него, създава се модерна научна инфраструктура. Разбира се има и проблеми, процесите са бавни, но мисля, че се справяме добре. Нека изградим мост между тези, които започнаха този проект и тези, които ще продължат да работят по него. Нека с общи усилия и синергия помежду ни да изградим устойчива структура, която да създаде модел за реализация на науката в практиката.“

Проф. дн инж. Георги Тодоров представи структурата и управлението на проекта и на кампус  „Студентски град“ . Проектът е предимно инфраструктурен, защото 75 % от средствата за предназначени за научна инфраструктура. Реализацията на проекта става възможна благодарение на сработването на екипи от различни институции и създаване на общ административен и научен капацитет. Кампус „Студентски град“ е обединение от 4 университета – Техническите университети в София, Варна и Габрово и Химико-технологичния университет София. 16 от всички лаборатории в кампуса, са разположени в реконструираното ниско тяло на учебен блок 8 на ТУ – София. Строително-монтажните работи са на обща стойност 3,5 млн. лева, а за оборудване са предвидени 11 млн. лева. Първата копка е направена на 13.03.2020 г., обновената сграда се очаква да е готова до края на м. август т.г., а до средата на м. септември да се инсталира закупеното вече за 9 млн. оборудване на лабораториите. Официалното откриване на кампус „Студентски град“ е планирано за м. октомври т.г. В кампуса на пълен работен ден са назначени 3 млади специалисти - отличници на ТУ – София и 37 изследователи на непълен работен ден, като средната им възраст е ок. 40 години.  „Изграждането на кампуса и центъра като цяло създава една нова научна общност чрез синергия на учени и изследователи от 17 научни организации и университети. Той ще даде тласък на нашата наука благодарение на модерната инфраструктура за фундаментални и приложни изследвания, ще бъде в полза на обучението на студентите и ще даде възможност на бизнеса да получава и внедрява нови технологии и изделия.“

Водещи български учени изнесоха 16 доклада в областта на мехатрониката и чистите технологии. По време на следобедната сесия  в YouTube-канала на ТУ - София беше излъчено онлайн-студио и бяха представени 5 от водещите лаборатории на центъра.


Последвайте ни на 

 

2021-07-23