Стартират строително-монтажните работи за изграждане на Научноизследователски лабораторен комплекс в Техническия университет – София


Свръхмодерен научноизследователски технологичен лабораторен комплекс с европейско финансиране започва да се изгражда в Техническия университет – София. Комплексът се изгражда по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото)  и се изпълнява по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“. Проектът се финансира от Европейски структурни и инвестиционни фондове и одобрения бюджет възлиза на 29 781 883 лева. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Проектстрой-Линк” – Габрово, а строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството ще упражнява „ИКАР КОНСУЛТ ” АД – София. Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов, заедно с изпълнителния директор и ръководител на проекта за кампус ТУ-София – проф. д-р инж. Даниела Гоцева, ще открият на 26.11.2020 г. строителната площадка в присъствието на строго ограничен кръг гости, поради наложените мерки за безопасност и опазване на общественото здраве в  условията на извънредна ситуация. Въпреки ограниченията, Техническият университет – София отново подходи новаторски и ще организира съвместен брифинг, при спазване на всички противоепидемични мерки, с участието на г-н Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА ОП НОИР, г-жа Стефка Пилева-Малиновска, главен директор на ГД „Верификация“ и представители на бизнеса и ръководството на университета. Амбициите на Техническия университет – София са да изгради международно призната, значима за регионалното развитие, разпределена научна инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и възстановяването след кризата, свързана с Covid-19. Чрез  научни изследвания съвместно с бизнеса и партньорските научни организации в рамките на проекта УНИТе ще се разработват иновативни технологични решения, които да осигуряват конкурентни предимства. Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. Целите на проекта са фокусирани върху подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от  различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат както помежду си, така и с партньори от Европа и целия свят, чрез достъп и работа в ЦВП УНИТе. Лабораторният комплекс ще улесни и подобри комуникационните и информационните потоци между участващите организации. Те ще могат да използват високоспециализирани софтуерни решения и компютърно обезпечени комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкъв мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряване в реални условия на резултатите от тях. Това е начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през следващото десетилетие. 
Каним Ви на първата копка на 26.11.2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа пред блок 7, хале 12, зад Центъра за международни срещи „Хелмут Бьоме“ на ТУ-София.
 
 

2020-11-24