ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“
В Технически университет – София стартира проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). Проектът е с продължителност до края на 2023 г.

„Студентски практики – Фаза 2” е насочен пряко към осигуряване на практическо обучение на студенти в реална работна среда, с което от една страна ще се осигури повишаване на качеството на висшето образование и от друга страна ще задълбочи връзките на висшите училища с пазара на труда. Освен възможността студентите да практикуват професия в реална работна среда, проектът ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката. Проектът продължава политиката във висшето образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Студентски практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Студентски практики – Фаза 1“.

Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под ръководството на служител на обучаващата организация – ментор и под контрола на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно предварително изготвена програма с продължителност 240 часа и в срок не по-дълъг от 6 месеца. Програмата се изготвя от ментора на всяка обучаваща организация.

След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 600 лв. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ 

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват действащи студенти в Технически университет – София, които са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

Един студент може да бъде включен в практическо обучение по проект „Студентски практики – Фаза 2“ един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС) по съответната специалност. Всеки студент, на когото предстои дипломна защита в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“, може да започне своята практика в периода, в който той има студентски права, тоест преди своята дипломна защита. Това изисква предварително да е извършена процедурата по кандидатстване за студентска практика в съответствие с посочените по-долу изисквания и графици; не е възможно подаване на документи за започване на студентска практика непосредствено преди дипломна защита. Всеки студент може да избере обучаващата организация, която предоставя практическо обучение в професионалното направление на неговото обучение. За да бъде възможно провеждането на студентска практика в избраната обучаваща организация е необходимо тази организация да е сключила договор с Техническия университет – София. Договорът се сключва след като поне един студент е избрал дадената обучаваща организация в информационната система за участие в проекта и преди началото на първата практика.

В проекта са налице следните ограничения:

  • Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти, участници в практиката.
  • Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не повече от 15 студенти, участници в практическото обучение.

Това означава, че не е възможно повече от 10 студента да имат един и същи ментор в един и същи период, както и че не е възможно повече от 15 студента да имат един и същи академичен наставник в един и същи период.

СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ 

Всеки студент в ТУ-София се регистрира в системата на проекта на адрес: praktiki.mon.bg

В зависимост от професионалното направление на неговото обучение избира съответна обучаваща организация и програма, която отговаря на направлението. Кандидатурата се одобрява от ментор, който е служител на обучаващата организация.

След това студентът избира академичен наставник, който е служител на ТУ-София. Кандидатурата се одобрява от академичния наставник.

След това студентът изготвя график на обучението, който се одобрява от ментора и академичния наставник. Отчетените часове от студента като обучение в обучаващата организация, не могат да надхвърлят 8 часа за един работен ден, както и не могат да са в извънработно време за съответната обучаваща организация.

ПРЕДАВАНЕ НА ДОГОВОРИ ОТ СТУДЕНТИ 

Наборът с документи, които студентите предоставят, съдържа: 

1. Генериран от системата Договор (в 3 екземпляра) и

2. Генерирана от системата Декларация (в 3 екземпляра). 

Договорът и декларацията трябва да са подписани от студента.

За да започне дадена студентска практика, е необходимо всички документи от страна на студента и от страна на обучаващата организация да са въведени и потвърдени в системата, включително и застраховките на всеки студент. Застраховките са задължителни за провеждане на всяка практика, но сключването на застраховките не е ангажимент на студентите. При генериране на договор за практическо обучение имайте предвид, че началната дата за стартиране на дадена практика трябва да е съобразена с ГРАФИКА НА ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ, даден по-долу.  
Договорите се приемат от съответните експерти на ТУ-София по градове, както следва:

Експерти за София

Силвия Бориславова / em-k@tu-sofia.bg

Евгений Петров / epetrov@tu-sofia.bg

Камелия Стоянова / k_stoyanova@tu-sofia.bg

Павлинка Иванова / pivanova@tu-sofia.bg

Експерти за Пловдив

Цветана Григорова / c_gr@tu-plovidv.bg

Стилияна Танева / s.taneva@tu-plovdiv.bg

Подробна информация за студентите във филиала на ТУ-София в Пловдив е достъпна на адрес:

http://www.tu-plovdiv.bg/news_all_students_article.php?article=1152

Експерти за Сливен

Мина Цонева / mina_todorova@abv.bg

Людмила Недялкова / n_ukr_lusi@abv.bg

Експерти за Ботевград

Надежда Спасова / nadia.spasova@mail.bg

НАЧАЛО НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ

Началната дата за провеждане на студентските практики е 10.08.2020 г.

Обработването на документи отнема време и в зависимост от броя подадени документи началната дата не може да бъде 10.08.2020 г. за всички. Ето защо, създаваме график за прием и обработване на документи с две седмици по-рано от желаната дата за започване на практиките. Това означава, че приемът на документи започва от 29.07.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ СТУДЕНТИ

За подалите документи в периода 04.10-08.10 - начало на практиките: 18.10.2021

За подалите документи в периода 11.10-15.10 - начало на практиките: 25.10.2021

За подалите документи в периода 18.10-22.10 - начало на практиките: 01.11.2021

За подалите документи в периода 25.10-29.10 - начало на практиките: 08.11.2021

За подалите документи в периода 01.11-05.11 - начало на практиките: 15.11.2021

За подалите документи в периода 08.11-12.11 - начало на практиките: 22.11.2021

За подалите документи в периода 15.11-19.11 - начало на практиките: 29.11.2021

За подалите документи в периода 22.11-26.11 - начало на практиките: 06.12.2021

За подалите документи в периода 29.11-03.12 - начало на практиките: 13.12.2021

За подалите документи в периода 06.12-10.12 - начало на практиките: 20.12.2021

и т.н. 

2022-01-06