ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“
В Технически университет – София стартира проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). Проектът е с продължителност до края на 2023 г.

„Студентски практики – Фаза 2” е насочен пряко към осигуряване на практическо обучение на студенти в реална работна среда, с което от една страна ще се осигури повишаване на качеството на висшето образование и от друга страна ще задълбочи връзките на висшите училища с пазара на труда. Освен възможността студентите да практикуват професия в реална работна среда, проектът ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката. Проектът продължава политиката във висшето образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Студентски практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Студентски практики – Фаза 1“.

Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под ръководството на служител на обучаващата организация – ментор и под контрола на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно предварително изготвена програма с продължителност 240 часа и в срок не по-дълъг от 6 месеца. Програмата се изготвя от ментора на всяка обучаваща организация.

След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 600 лв. 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ 

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват действащи студенти в Технически университет – София, които са вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

Един студент може да бъде включен в практическо обучение по проект „Студентски практики – Фаза 2“ един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС) по съответната специалност. Всеки студент, на когото предстои дипломна защита в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“, може да започне своята практика в периода, в който той има студентски права, тоест преди своята дипломна защита. Това изисква предварително да е извършена процедурата по кандидатстване за студентска практика в съответствие с посочените по-долу изисквания и графици; не е възможно подаване на документи за започване на студентска практика непосредствено преди дипломна защита. Всеки студент може да избере обучаващата организация, която предоставя практическо обучение в професионалното направление на неговото обучение. За да бъде възможно провеждането на студентска практика в избраната обучаваща организация е необходимо тази организация да е сключила договор с Техническия университет – София. Договорът се сключва след като поне един студент е избрал дадената обучаваща организация в информационната система за участие в проекта и преди началото на първата практика.

В проекта са налице следните ограничения:

  • Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени студенти, участници в практиката.
  • Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не повече от 15 студенти, участници в практическото обучение.

Това означава, че не е възможно повече от 10 студента да имат един и същи ментор в един и същи период, както и че не е възможно повече от 15 студента да имат един и същи академичен наставник в един и същи период.

СТЪПКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ 

Всеки студент в ТУ-София се регистрира в системата на проекта на адрес: praktiki.mon.bg

В зависимост от професионалното направление на неговото обучение избира съответна обучаваща организация и програма, която отговаря на направлението. Кандидатурата се одобрява от ментор, който е служител на обучаващата организация.

След това студентът избира академичен наставник, който е служител на ТУ-София. Кандидатурата се одобрява от академичния наставник.

След това студентът изготвя график на обучението, който се одобрява от ментора и академичния наставник. Отчетените часове от студента като обучение в обучаващата организация, не могат да надхвърлят 8 часа за един работен ден, както и не могат да са в извънработно време за съответната обучаваща организация.

ПРЕДАВАНЕ НА ДОГОВОРИ ОТ СТУДЕНТИ 

Наборът с документи, които студентите предоставят, съдържа: 

1. Генериран от системата Договор (в 3 екземпляра) и

2. Генерирана от системата Декларация (в 3 екземпляра). 

Договорът и декларацията трябва да са подписани от студента.

За да започне дадена студентска практика, е необходимо всички документи от страна на студента и от страна на обучаващата организация да са въведени и потвърдени в системата, включително и застраховките на всеки студент. Застраховките са задължителни за провеждане на всяка практика, но сключването на застраховките не е ангажимент на студентите. При генериране на договор за практическо обучение имайте предвид, че началната дата за стартиране на дадена практика трябва да е съобразена с ГРАФИКА НА ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ, даден по-долу.  
Договорите се приемат от съответните експерти на ТУ-София по градове, както следва:

Експерти за София

Силвия Бориславова / em-k@tu-sofia.bg

Евгений Петров / epetrov@tu-sofia.bg

Камелия Стоянова / k_stoyanova@tu-sofia.bg

Павлинка Иванова / pivanova@tu-sofia.bg

Експерти за Пловдив

Цветана Григорова / c_gr@tu-plovidv.bg

Стилияна Танева / s.taneva@tu-plovdiv.bg

Подробна информация за студентите във филиала на ТУ-София в Пловдив е достъпна на адрес:

http://www.tu-plovdiv.bg/news_all_students_article.php?article=1152

Експерти за Сливен

Мина Цонева / mina_todorova@abv.bg

Людмила Недялкова / n_ukr_lusi@abv.bg

Експерти за Казанлък

Пламен Угринов / ugrinov.pl@gmail.com

Експерти за Ботевград

Надежда Спасова / nadia.spasova@mail.bg

НАЧАЛО НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ

Началната дата за провеждане на студентските практики е 10.08.2020 г.

Обработването на документи отнема време и в зависимост от броя подадени документи началната дата не може да бъде 10.08.2020 г. за всички. Ето защо, създаваме график за прием и обработване на документи с две седмици по-рано от желаната дата за започване на практиките. Това означава, че приемът на документи започва от 29.07.2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ СТУДЕНТИ

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ СТУДЕНТИ

За подалите документи в периода 16.11-20.11 - начало на практиките: 30.11.2020

За подалите документи в периода 23.11-27.11 - начало на практиките: 07.12.2020

За подалите документи в периода 30.11-04.12 - начало на практиките: 14.12.2020

За подалите документи в периода 07.12-11.12 - начало на практиките: 21.12.2020

За подалите документи в периода 14.12-18.12 - начало на практиките: 04.01.2021

За подалите документи в периода 21.12-23.12 - начало на практиките: 11.01.2021

За подалите документи в периода 04.01-08.01 - начало на практиките: 18.01.2021

За подалите документи в периода 11.01-15.01 - начало на практиките: 25.01.2021

За подалите документи в периода 18.01-22.01 - начало на практиките: 01.02.2021

За подалите документи в периода 25.01-29.01 - начало на практиките: 08.02.2021

За подалите документи в периода 01.02-05.02 - начало на практиките: 15.02.2021

За подалите документи в периода 08.02-12.02 - начало на практиките: 22.02.2021

И т.н.

2020-11-17