Кризата за кандидати продължава

25.06.2020 г.


 
600 лв. миза за вечния студенти. В някои вузове минават дори само с такса за приемен изпит. Вечните студентите, които са прекъснали обучението и са решили да го довършат, трябва да броят до 600 лв. за възстановяването на правата си, установи проверка на „Монитор”. Мизата при очертаващата се криза за студенти варира в различните вузове, като в някои случаи поскъпва с по-дългия „творчески отпуск“. Между 300 и 600 лева струва възстановяването на студентските права във варненските висши училища. Според Правилника за учебната им дейност студент, който след годишната поправителна сесия е останал с повече от 3 неположени изпита, има право еднократно да прекъсне по слаб успех обучението си за една година, ако вече не е прекъсвал по същата причина. Прекъсналите по слаб успех заплащат семестриална такса за семестъра, в който имат да полагат изпити. Студент може да възстанови правата си с кандидатстване или подаване на заявление до ректора във факултетната канцелария и заплатена такса за „възстановяване след отстраняване”, която е равна на стойността на семестриалната такса. Най-скъпо е в Медицинския университет, където се заплаща половината от семестриалната такса за един незаверен изпит и пълна семестриална такса при неположени две и повече дисциплини. Таксите на семестър през учебната 2020/2021 варират между 275 лв. „Здравен мениджмънт“ и 600 лв. за „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“. Така при един невзет изпит вечните студенти ще трябва да броят до 300 лв., а при два повече от два – до 600 лв. В Техническия университет сумата е 295 лв. за първокурсниците и 265 лв. за останалите студенти от 2 до 4 курс. От 300-325 до 375 лева в зависимост от специалността е семестриалната такса в Икономическия университет. В Технически университет – София, прекъсване на обучението за срок от една учебна година се налага при неизпълнение на задълженията от страна на студента – като това да посещава редовно учебните занятия, да полага изпитите си в определените срокове, или ако не завери семестъра си, има невзети изпити, неплащане на семестриална такса в срок (до две седмици след началото на съответния семестър). „През целия курс на следване се допуска само едно прекъсване по една от тези причини”, посочват от ТУ. Оттам допълват, че студентите се отстраняват за срок, определен от ректора, когато системно не изпълняват задълженията си съгласно учебния план или Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София, не могат да изпълнят задълженията си съгласно учебния план или вече са прекъсвали обучението си за една година поради изброените причини. За не повече от 5 години пък могат да прекъснат обучението си при тежко и продължително заболяване или по други уважителни причини (напр. финансови, семейни). За целта студентът трябва да подаде заявление, като този начин на прекъсване е допустим едва след успешно завършен първи курс, уточняват от ТУ. Възстановяването на студентски права става със заявление на студента и заплатена такса, равна на една семестриална такса плюс 60 лв., ако прекъсването е било до 5 г. По-солено излиза, ако студентът не е стъпвал в университета за период от между 5 и 10 г. Тогава се плаща една семестриална такса плюс 300 лв.
Във Великотърновския университет възстановяването на студентските права става по два начина. Първият е чрез молба до ректора, подадена чрез декана на факултета и след положителна резолюция от ректора. След това прекъсналият студент заплаща таксата, определена от Академичния съвет. Тя е еднаква за всички направления и специалности и е в размер на 500 лв. Възстановяването на студентски права се извършва 2 пъти през учебната година – до 15 октомври и до 15 март. Изключение са обучаващите се в последен курс, които имат срок до 15 октомври. След положителна резолюция от ректора и платена такса няма проблем студентските права да бъдат възстановени, ако специалността все още да съществува и не е била закрита. Вторият начин за възстановяване на правата е чрез кандидатстудентски изпит. Тогава е необходимо да се подадат документи в срока, определен от ВТУ. Според правилника за учебната дейност в Университета за национално и световно стопанство студентът губи студентските си права, ако е използвал правото на две прекъсвания по основателна причина. Тогава той бива отстранен със заповед на ректора, в която се посочват сроковете и условията за възстановяването им. От правилника става ясно, че студенти могат да възстановят студентските си права еднократно със заявление до ректора в същото професионално направление или поднаправление и специалност и в същата форма на обучение, ако са изтекли не по-малко от една и не повече от три години от датата на заповедта за отстраняването им. Ако до три години студентът обаче не е подал молба до ректора за възстановяване, той следва да се яви на кандидатстудентски изпит. Тогава той трябва да заплати такса от 50 лв., както всички останали. В Националната спорта академия ако студентът е прекъснал в първи курс, той кандидатства на общо основание и заплаща кандидатстудентски изпит. Загубилите правата си от втори курс нататък пък пишат единствено заявление до деканата и им се възстановяват правата. Завърналите се в СУ след 4-годишно прекъсване минават платено. В СУ „Св. Климент Охридски” сумата, която трябва да подготви всеки, който е решил да избута образованието си докрай, зависи от времето, за което е прекъснал обучението си. Ако са изминали повече от четири години, първо той трябва да се яви на кандидатстудентски изпит и съответно да заплати такса за него. Дори и да е стартирал обучението си в държавна поръчка, той няма как да продължи в такава. Студентът ще мине в платено обучение и ще плаща такса, която е фиксирана за годината, в която ще започне обучението си. Така, ако студентът е започнал следването си в специалност „Администрация и управление” и през учебната 2010/ 2011 е плащал годишна такса 289 лв., но е подновил студентските си права и има още цяла година, за да завърши, той ще трябва да плати 4 пъти повече - 1257 лв. При „Медицина” и „Фармация” скокът е почти троен – от 2713 лв. на 6816 лв. Прекъсналите „Право” преди 10 години пък ще трябва да плащат почти пет пъти повече. Те са стартирали с такса 462 лв. през 2010/2011 г., а сега годината им ще излезе 2082 лв. Специалностите от направление „Информатика и компютърни науки” преди 10 години са били 664 на година в държавна поръчка. За да довършат обучението и да получат диплома, обаче студентите трябва да плащат по 2740 лв. или 4 пъти повече. Ако вечният студент е решил да възстанови правата си до 4 години, след като е спрял да ходи на изпити, това ще се случи при същите условия, на които е започнал. Той няма нужда да се явява на приемен изпит, ще плаща същата такса, на която е започнал, няма да има промяна в учебния му план. Така, ако преди семестърът му е бил 250 лв. и му остават още 2, студентът ще трябва да приготви 500 лв. за годината, дори и неговите колеги да имат годишна такса от 600 лв. Ако обаче прекъсването на обучението му е за повече от 4 години, ситуацията е по-различна. 95 мераклии да продължат да учат в Тракийския през 2019 г. 95 души, отпаднали по различни дисциплини от обучението в различните факултети на старозагорския Тракийски университет, са възстановили правата си през предходната 2019-а, показва справка от ректората на висшето учебно заведение. Процедурата изисква участие в кандидатстудентските изпити на общо основание и задължително изкарване на минимална оценка „среден 3“. В съответствие с правилата за учебна дейност, ако има направени промени в програмата, възстановилият правата си полага допълнителни изпити. През последните няколко години се забелязва тенденция за увеличаване броя на желаещите да довършат следването си, имало и такива, които го правели дори десетилетие след като са прекъснали.

Вижте статията тук

Мonitor.bg, 25.06.2020 г.
Dnes.bg, 26.06.2020 г.

2020-07-15