По повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост: За първи път онлайн представяне на научно издание в ТУ-София

 

​​​​

В навечерието 24-ти май – Денят на национална гордост и почит към всички просветители, учени, творци и светли умове в българската история и съвремие - Департаментът за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика на ТУ – София представи на 21.05.2020 г. в електронна среда, през платформа за видео-конферентна връзка, сборник с научни статии и доклади „Техники и технологии в чуждоезиковото обучение и висшето образование“. Изданието е резултат от участието на специалисти и преподаватели в Кръгла маса по случай 30-годишнината на Департамента, проведена през декември миналата година.

Представянето откри ректорът проф. дн инж. Иван Кралов, който поздрави лингвистите и изрази радостта си от отличната работа, извършена по списването на академичното издание. Екипът, който успя да издаде научния труд не само в кратък срок, но и по време на извънредното положение в страната, също получи висока оценка. Ректорът сподели и своето очакване за следващата кръгла маса и том 2 на сборника.

Съставителят, ст. пр. д-р Ивайло Пеев, представи накратко съдържанието на изданието и поздрави участниците във виртуалното събитие, сред които освен автори и колеги от департамента присъстваха и декани и представители на факултети от университета, директори на дирекции и др. Той благодари на екипа си и своите колеги, и изказа благодарност на ръководството за подкрепата в процеса на издаването на книгата и диска с научни текстове.

Със свои изказвания се включиха рецензентите на академичния том – доц. д-р Галя Матева (ТУ – София) и доц. д-р Весела Славова (НСА), като поставиха акценти върху актуалността на разгледаните дидактически и лингвистични въпроси в статиите и докладите и отбелязаха своеобразния диалог, който се е получил между авторите и техните текстове, тъй като въпросите и предизвикателствата, пред които са изправени лингвистите от различните университети и научни институции, са много сходни. Доц. д-р Илка Бирова, СУ „Св. Климент Охридски”, поздрави участниците и гости на събитието и сподели задоволството си от възможността да комуникира и обсъжда идеи със своите колеги по актуалните въпроси на обучението по език и преподавенето на спeциалзиран език на студенти в динамично променящите се условия на съвременния 21 век.

В стилистиката на новото дигитално общуване с предварително записано аудио изказване се включи и ст. пр. Милена Първанова (МГУ), автор в сборника и редактор на научното издание „Известия на департамент „Чужди езици и спорт” при МГУ „Св. Иван Рилски”. В емоционалното си изказване тя с гордост отбеляза, че с появата на сборника доказваме как в средите на сродни образователни институции има: 1. сходство на целите, 2. единомислие относно методите на разпространяване на знания и постижения и 3. разнообразие на идеите. Тя отправи и поглед към бъдещето: „Накрая пожелавам и през втората половина на 2020 г., за втория наш професионален празник – Деня на народните будители – пак да се съберем и да споделим за новите си мисли, надежди или тежнения, публикувани на страниците на втори брой на сборника. Защото пътят е трасиран и изданието не е „може би”, а „ще бъде: пак”!

Сборникът е научно издание, в което се разглеждат въпроси на чуждоезиковото обучение, педагогиката и преподаването във висшите училища. Отпечатан е в книжен и електронен формат и е включен в референтния списък на НАЦИД. В първия том със свои текстове участват 22-ма автори от 7 академични институции (университети, академии и институти): ТУ – София, МГУ „Св. Иван Рилски”, УНСС, СУ „Св. Климент Охридски, НСА „Васил Левски”, НБУ, БАН. Статиите и докладите, поместени в сборника, са на четири езика – български, английски, немски и френски, застъпените са и методически въпроси за преподаването на руски, испански и скандинавски езици.

Амбицията на екипа – съставител, научен редактор, рецензенти, коректори – български и английски език, е изданието да бъде списвано всяка година, като разшири обхвата на разработките, освен в областта на чуждоезиковото обучение, и с теоретични и приложни изследвания от сферата на педагогиката, дидактиката и теорията на преподаването и обучението във ВО.

Поздравления към лингвистите от департамента по езици, които успяха да реализират проекта си в извънредните условия на пандемична обстановка и да го представят на високо академично ниво в новите условия на дигитална комуникация, което показа техния професионализъм, гъвкавост и адаптивност спрямо настоящите условия на живот и работа в електронна среда.

Честит празник на всички колеги!

2020-07-15