Ректорът на Техническия университет – София въвежда нови мерки във връзка с ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19

 
На основание чл. 32, ал.1, т. 1 от Закона за висшето образование и във връзка с приетото на 03.04.2020 г. решение на Народното събрание на Република България за срока на обявеното извънредно положение, както и с решенията на Националния оперативен щаб за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и разпорежданията на управляващите държавни органи със заповед № 1156, издадена на 12.05.2020 г. ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов  въвежда нови мерки, считано от 14.05.2020 г. : 

Отдалечената форма на обучение на студентите продължава до завършване на  летния семестър 2020 г., с изключение на занятията, които не могат да се проведат неприсъствено (лабораторни, практики, стажове), както и държавните изпити и защитите на дипломни работи.

В периода 14-16.05.2020 г. ръководителите на първични и основни звена трябва да организират провеждането на лабораторни, практически и други занятия за  абсолвентите (8-ми семестър бакалаври и 2-ри семестър магистри), които не са били проведени в отдалечена форма.

В периода 14-30.05.2020 г. вкл. провеждането на изпитите от изпитната сесия за абсолвентите (8-ми семестър бакалаври и 2-ри семестър магистри) може да е и присъствено, при пълно спазване на национално обявените правила за хигиена и дистанцираност.  Провеждането на изпити с отдалечена форма да се извършва при изпълнение на нормативните изисквания и на Правилника за провеждане на изпити в ТУ-София.

До 05.06.2020 г. продължава отдалеченото обучение на останалите студенти, с изключение на занятията, които не могат да се проведат неприсъствено (лабораторни, практики, стажове). Присъствените  занятия се провеждат в  периода 25.05.-06.06.2020 г. по съгласуван график между преподаватели, студенти и учебен отдел. Присъствени занятия в Спортния комплекс не се провеждат.

Лятната изпитна сесия за бакалаврите от 1-ви до 3-ти курс е в периода 08.06.-27.06.2020 г., като форматът на изпитите може да е присъствен или отдалечен. При обективна невъзможност на студент за явяване на изпит (поради карантина, пребиваване в чужбина, липса на техническа свързаност и др.) изпитващите трябва да осигурят допълнителни дати през следващите сесии.

Всички присъствени занятия и изпити се провеждат при пълно спазване на национално обявените противоепидемични изисквания.

Събития, свързани с неотложни процедури (по ЗОП, ЗДС и др.) се провеждат присъствено при изпълнение на националните противоепидемични изисквания.

Заключителните присъствени заседания на журита, заседания на университетски комисии, както и съвети и събрания на всички звена, могат да се провеждат присъствено след 25.05.2020 г. , само при възможност за изпълнение на националните противоепидемични изисквания.

Препоръчва се отлагането на планираните масови мероприятия за срок, не по-рано от края на месец юни.

Кандидатстудентската кампания продължава по обявения график, освен ако епидемичната ситуация и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат друго.

Дейността на студентските столове на ТУ-София продължава да е преустановена. В студентските общежития на ТУ-София се предприемат необходимите мерки за дезинфекция и изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб.

Считано от 14.05.2020 г. влизането в сградите на ТУ-София става от 7  до 19 часа, а напускането до 21 часа. Достъп   имат   само   преподаватели,   изследователи, студенти, докторанти, курсисти и служители във факултетите и департаментите на ТУ-София, както и обслужващите прилежащата инфраструктура, вкл. обектите под наем. Влизащите  в  сградите  се  записват с документ  за  самоличност, проверен от охраната.

Преподавателите, които работят чрез отдалечена форма на обучение или по проекти, както и служителите, работещи неприсъствено, след прекратяване на отдалечената форма на работа трябва да предоставят ежедневни отчети за служебната си заетост за утвърждаване от ръководителите на звеното.

Максимално се ограничават всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите, докторантите и студентите в чужбина, освен по изключение в случаите, в които не могат да бъдат отложени или отменени. При завръщането от чужбина се препоръчва 14-дневен карантинен период, като това важи и за   пристигащите    от    чужбина    чуждестранни    преподаватели, изследователи и студенти. Ръководителите на всички звена, чиито подчинени се завръщат от чужбина или приемат чуждестранни представители следва да създадат организация за информирането им относно тази и свързаните с нея заповеди, както и при нужда да представят справка за маршрута и здравословното им състояние на ректорското ръководство чрез зам.-ректорите по академичен състав и координация (АСиК) и по учебна дейност и акредитация (УДиА).

Отдел „Експлоатация на сградния фонд" следва да осигури материали за дезинфекция и хигиенни материали, които да бъдат поставени на подходящи места. Домакините на блокове са длъжни да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на ТУ - София, вкл. на изпитните зали след всеки изпит или занятие.

Ръководителите на изнесените звена се задължават да организират същия  режим на работа в поверените им звена.

 

2020-07-15