Доц. д-р Георги Ангелов, ТУ-София: Предвиждаме невзетите изпити да се положат във времето 

 

Имаме готовност занятията да приключат дистанционно, но зависи дали специалността го позволява, сподели пред "Монитор" доц. д-р Георги Ангелов, участник в организацията на провеждане на отдалечените предварителни тестове-Технически университет – София. 

- Доц. Ангелов, вие участвате в организацията на провеждането на отдалечените предварителните тестове в Техническия университет в София. Каква е готовността на вуза семестърът да завърши изцяло дистанционно?

- От техническа гледна точка в университета има готовност за провеждане на дистанционно приключване на занятията. Ключовият момент обаче е доколко и дали изобщо е възможно обучението по дадена специалност да се провежда неприсъствено. Във вуза се обучават студенти по множество дисциплини, свързани с извършване на практически дейности и използване на инфраструктура, които не биха могли да се проведат неприсъствено. Освен това действащите към момента нормативни разпоредби – учебни планове, акредитация и т.н. – не предвиждат дистанционна форма на приключване на семестъра.

- Възможно ли е част от задължителните практики да се проведат онлайн?

- Ако се окажем в ситуация, която не позволява присъствено приключване на семестъра, ще предвидим възможност невзетите изпити да се положат във времето и няма да се наложи прехвърляне на изпити. За завършващите 4-ти курс бакалаври, които съгласно учебните планове имат по-кратък семестър, Академичният съвет на ТУС вече прие решение за съответно удължение на академичния календар.

- Как биха се провели онлайн семестриалните изпити?

- Провеждането на онлайн изпити би могло технически да се осъществи посредством специализирани университетски електронни платформи и/или с използване на общодостъпни такива. В последните седмици нашият университет натрупа опит и показа успешни практики в това отношение. Проведохме три предварителни отдалечени кандидат-студентски изпита по математика, два по рисуване и един по английски език. На изпитите по математика се явяваха между 550 и 600 човека, а на останалите изпити – между 50 и 60 човека. Анализът показа устойчив интерес от страна на кандидат-студентите. Бяха проведени анкети след всеки изпит и резултатите показаха много висока степен на одобрение по всеки от следните показатели: информация за провеждане на изпита – над 80%, видеоконтрол – над 85%, сложност на процеса по регистрация – над 90%, квестори – над 95%, бързина на проверка на резултатите от изпита – над 95% и обща удовлетвореност – над 90%.

- По какъв начин се следеше дали те преписват?

- Основният фактор, който гарантира обективност в провеждането на изпита, е ограничението във времето за всяка задача. В зависимост от сложността им те са разделени на два модула. Първият модул съдържа въпроси с по-ниска сложност и времето за отговор е по-кратко, вторият модул е с по-сложни задачи и разполагат с повече време. Технически изпитът се провежда на университетска специализирана софтуерна платформа, разработена от наши специалисти. Видеовръзката с кандидат-студентите се извършва посредством общодостъпна електронна платформа. Организационно изпитът беше поверено на над 150 квестори. Всеки квестор наблюдаваше 4 кандидат-студенти във виртуална стая. Съгласно общодостъпните инструкции за провеждане на изпита, за въвеждане на отговори не се използва клавиатурата – това става само с мишка. Не бе допустимо използването на слушалки. Освен това кандидат-студентите са предварително информирани, че по всяко време квесторът може да ги помоли да завъртят камерата си, така че да покажат останалата част от помещението, в което работят. Периодично във всяка виртуална стая влизат на проверка представители на координационния изпитен съвет, ръководещ провеждането на изпита. При съмнения за неприемливи действия от страна на даден кандидат-студент се извършва инспекция във виртуалната стая, където работи кандидатът, проверява се текущата му работа в изпитната платформа, прави се съпоставка с действията на кандидата пред квестора и в платформата. Когато се установи неспазване на правилата за провеждане на изпита, съответният кандидат се отстранява.

Вижте статията тук


Мonitor.bg, 12.05.2020 г.

2020-07-15