Институционална акредитация 9.56-най-високата оценка, получавана досега от висше училище в България

Наличието на официално признание, акредитация от специализиран държавен орган е необходимо условие за легитимността на всяко висше училище в страната. То гарантира наблюдение и контрол на качеството на учебната научноизследователската и художественотворческа дейност, участието на академичния състав и на обучаваните в тази дейност, поддръжката, управлението и развитието на материалната база и др. през целия акредитационен период. Ето защо за нас е много важно да постигаме все по-добри резултати в своята работа.
Нашият университет е един от първите, който преминава през пилотна акредитация, още по времето на първа фаза на проекта „Предварително проучване за акредитиране на висшите училища в България” (ноември 1996 – май 1997).Първата редовна институционална акредитация е получена на 18.02.1999 г.
за срок от пет години. Следва институционална акредитация от 22.12.2005 г. за срок от шест години, с оценка "много добра". Институционалната акредитация за периода 14.06.2012 – 26.07.2018 г. е с оценка 9.50 и е най-високата оценка, получавана до този момент от висше училище в България.
Настоящата институционална акредитация от 26.07.2018 г., за срок от 6 години, е с оценка 9.56 и продължава да бъде най-високата оценка, получавана досега от висше училище в България.
Като член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (от 2008 г.), издадените от НАОА акредитации се признават за валидни в целия Европейски съюз.
 

2018-11-16