40 години Факултет Автоматика

  Факултет Автоматика към Технически  Уни­верситет-София отпразнува своя 40-го­ди­шен юбилей. 
На 28 октомври 2014 г. ( вторник ) от 15.00 часа в зала 2140 на Технически Университет – София се проведе тържествено събрание по случай 40 годишния юбилей от създаването на ФАКУЛТЕТ „АВТОМАТИКА“.

  Създаден с Разпореждане №159 от 07.08.1974 на МС, Факултет Ав­то­ма­тика /ФА/ е включен в структурата на висшето учебно за­ве­дение, за­почнало ис­торията си от: Висше Тех­ничес­ко Учи­ли­ще (1941-1945); Дър­жавна Политех­ника (1945-1953); Ма­шинно-Елек­т­ро­техни­чес­ки Институт (1953-1965); Висш Машин­но-Елек­тротех­нически Инс­ти­тут ВМЕИ (1965-1995); Технически Универ­ситет-София ТУ-Со­фия (от 1995).

  Днес ФА заема своето достойно място в групата на воде­щите фа­култети на ТУ-София. Във ФА на основен трудов договор рабо­тят: 11 професори, 30 доцента, 18 главни асистенти, 9   асистенти (от тях 52 са с научни сте­пени „доктор“ и „доктор на техническите науки“), 15 инженери, 3 технически сътрудници и 57 док­торанта.

  Структурата на ФА включва катедрите: „Автоматизация на елект­роpзад­вижвани­ята“; „Автоматизация на непре­късна­тите про­изводства“; „Електроизмервателна техника“; „Сис­теми и управление“; „Теоретична електротехника“.

  Броят на обучаваните студенти във ФА го­дишно е 700. Всяка година се дипломират 180 инженери общо за ОКС „бака­лавър“ и ОКС „магистър“.

2014-12-04